transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Informacje o stronie > Podziękowania i bibliografia

Niniejsza strona na pewno by nie powstała, gdyby nie pomoc wielu firm, instytucji, osób pracujących na co dzień przy środkach komunikacji szynowej oraz osób prywatnych.
Poniżej wymieniam instyucje i osoby, które przyczyniły się do stworzenia niniejszego serwisu. Za okazaną pomoc, poświęcony czas, wyrozumiałość bardzo serdecznie dziękuje.

  - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Poznaniu,
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. we Wrocławiu,
  - Tramwaje Śląskie S.A. - RK2 "Zawodzie",
  - Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. - Zakład R-3 "Mokotów",
  - Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. - Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów,
  - Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Gdańsku,
  - Budapesti Közlekedési Vallalat - BKV z.r.t. (Budapest Transport Closely Held Corp.)
  - Metro Warszawskie Sp. z o. o.
  - Motorniczowie MPK S.A. w Krakowie,
  - PKP S.A. Centrala w Warszawie,
  - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  - PKP CARGO S.A.,
  - PKP Energetyka Spółka z o. o.,
  - Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o. o.
  - Szybka Kolej Miejska w Warszawie Sp. z o. o.
  - POLREGIO Sp. z o. o.,
  - Maszyniści PKP S.A.,
  - Maszyniści MÁV R.t.,
  - Maszyniści GySEV R.t.,
  - ALSTOM Konstal S.A. Chorzów,
  - NEWAG S.A. Nowy Sącz,
  - NEWAG Gliwice S.A. (dawne ZNLE S.A. Gliwice),
  - R.M.T. PROTRAM Sp. z o.o. we Wrocławiu,
  - PESA Bydgoszcz S.A. Holding,
  - Zakład Infrastruktury Miejskiej w Krakowie Sp. z o. o.,
  - TINES Sp. z o. o. - Nowoczesne technologie budownictwa komunikacyjnego,
  - SIKA Polska Sp. z o. o.,
  - KNORR BREMSE - Systemy dla Kolejowych Środków Lokomocji PL Sp. z o. o.,
  - VOITH Polska Sp. z o. o.,
  - Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o. o.
  - Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o.
  - STEMMANN Polska Sp. z o. o.,
  - Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
  - Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu - Politechnika Krakowska,
  - Technikum nr 7 - dawna Kolejówka w Warszawie,
  - Ekipy techniczne ZUE S.A.,
  - Ekipy budowlane Budostal 5 S.A.,
  - Ekipy spawalnicze SPAW-TOR Sp. z o. o.,

  - Marek Adamczewski (Marad Design),
  - Mikołaj Bartłomiejczyk (PKT Gdynia),
  - Przemysław Bąbka (www.pestka.info),
  - Wojciech Bielawny (KNORR BREMSE),
  - Wojciech Celder (Bombardier Transportation /ZWUS/ Polska Sp. z o. o.),
  - Łukasz Chrzan (www.tramwaje.bahn.prv.pl),
  - Mariusz Dobrosz (PR Kraków),
  - Marcel Durbajło (www.trakcja.rail.pl)
  - Jacek-Fink Finowicki
  - Kazimierz Furmanik - Wydz. Inżyniernii Mechanicznej i Robotyki AGH,
  - Daniel Janeczko (TŚ S.A.),
  - Jacek Jastrzębski (ELESTER-PKP)
  - Piotr Kin (VOITH Polska Sp. z o. o.),
  - Andrzej Kobielski (PK IPSz),
  - Grzegorz Kuciński (Koleje Maz. Sp. z o. o.),
  - Łukasz Kuczewski,
  - Leszek Lewandowski (Bahn Techn. Wrocław Sp. z o. o.)
  - Krzysztof Lipnik (www.zajezdnia.pl),
  - Marek Maciejewski,
  - Paweł Miśkowiec,
  - Wojciech Nowak,
  - Jacek Paś (KZN "Bieżanów"),
  - Mariusz Perlik (MPK S.A.),
  - Tadeusz Płoński (SKM Warszawa Sp. z o. o.),
  - Janusz Pudełko,
  - Adam Pyka,
  - Csaba Radócz (BKV z.r.t),
  - Bartosz Szachniewicz (IPSz PK),
  - Szilvia Szokolai (BKV z.r.t),
  - Paweł Telega (CM Bydgoszcz),
  - Łukasz Wach,
  - Michał Wojtaszek (www.psmkms.krakow.pl),
  - Marcin Wypych,
  - oraz wszyscy inni, którzy pomogli w projekcie.


W tworzeniu strony pomocna mi była również literatura:
- "Sieci i podstacje trakcyjne", T. Dąbrowski - WKŁ 1989
- "Sieci trakcyjne" - K. Głowacki, E. Onderka - EMTRAK 2002
- "Tor kolejowy", A. Koczorowski - WK 1953
- "Elektromechaniczne urządzenia bezpieczeństwa ruchu pociągów", A. Mikulski - Wyd. Kom. W-wa 1955
- "Linie kolejowe", T. Basiewicz, L. Rudziński, M. Jacyna - O.W. Politechniki Warsz. 2002
- "Infrastruktura transportu kolejowego", K. Towpik - O.W. Politechniki Warsz. 2009
- "Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności", S. Karaś, M. Doliński - WKŁ 1988
- "Technologia transportu kolejowego", P. Zalewski, P. Siedlecki, A. Drewnowski - WKŁ 2004
- "Zarys kolejnictwa", J. Godwod, E. Kowalski, L. Nowosielski - WKŁ 1986
- "Podwozia wózkowe pojazdów szynowych, Z. Romaniszyn - IPSz 2005
- "Mechanika transmisji momentu trakcyjnego”, J. Madej - OWPW 2000,
- "Pojazdy elektryczne", J. Skibicki - WPG 2012
- "Elektryczne zesp. trakc. serii EW55 i EN57", E. Domański, E. Kowalczyk, J. Skoniecki - WKŁ 1974
- "Lokomotywy elektryczne serii EU06 i EU07", H. Maciszewski, J. Pawlus, S. Sumiński - WKŁ 1974
- "Teoria ruchu pojazdów szynowych”, J. Madej - OWPW 2004,
- "Teoria napędu i hamowania pociągu”, K. Zambrzuski - PWN 1978
- "Elektryczne Zespoły Trakcyjne – budowa, działanie, zasady utrzymania i obsługi”, M. Przybyszewski - WKŁ 2017
- "Leksykon terminów kolejowych”, H. Bałuch, KOW 2011,
- "Urządzenia cięgłowe i zderzakowe", J. Podemski, R. Marczewski - WKŁ 1979
- "Hamulce pojazdów szynowych", T. Piechowiak - WPP 2012
- "Infrastruktura transportu kolejowego", K. Towpik - O.W. Politechniki Warsz. 2009
- "Zagadnienia doboru napędów trakcyjnych górskich kolei zębatych", A. Kobielski, A. Tułecki - Czasopismo Techn. 2003
- "Atlas Lokomotyw", P. Terczyński - PKMK 2004
- "Pomiary zużycia przekroju szyn w torach pętli tramwajowej", J. Makuch - Przegląd Komunkacyjny 6/2019
- "Charakterystyka zużyć, wad i uszkodzeń szyn w torach tramwajowych", S. Grulkowski, J. Zariczny - Zeszyty Zaukowo-Techniczne SITK RP 2(106)
- "Drogi szynowe", S. Grulkowski, Z. Kędra, J. Nowakowski, W. Koc - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2013
- "Obliczenia hamulca wózka tramwajowego", T. Piechowiak - Czasopismo Techniczne, 7M/2012
- "Zestawy kołowe czy niezależnie obracające się koła - od teorii do praktyki", Meyer A, SIEMENS AG 2016

- "Encyklopedia Powszechna" - PWN
- "Technika Transportu Szynowego" - EMIPRESS
- "Transport i Komunikacja"
- "Pojazdy Szynowe" - Poznański Instytut Technologiczny (dawny: IPS "TABOR")
- "Problemy Kolejnictwa" - Instytut Kolejnictwa

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z późniejszymi zmianami)
- Instrukcja Sygnalizacji Ie1 - PKP PLK SA.
- Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 - PKP PLK SA
- Instrukcja o technice wykonywania manewrów Ir-9 - PKP PLK SA
- Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10) - PKP PLK SA
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (z późniejszymi zmianami)
- Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności - Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej (z późniejszymi zmianami)
- Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności - Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (z późniejszymi zmianami) 
- Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności - Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej" (z późniejszymi zmianami)
- Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności - Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1304/2014z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy — hałas”, zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2022 poz. 988 (z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Normy PN-EN
- Karty UIC

 

Do przygotowania strony korzystałem również z ogólnodostępnych broszur i katalogów informacyjno - reklamowych producentów pojazdów i komponentów oraz strony internetowych:
  - www.kromiss-bis.pl
  - www.zue.krakow.pl
  - www.wps-sa.com.pl
  - www.trakcja.rail.pl
  - tramwar.pl
  - wikipedia.pl
  - www.pkp.skm.pl
  - www.metrowagonmash.ru
  - www.vm15.hu
  - www.lococlub.cjb.hu
  - www.kolej.of.pl
  - www.psmkms.krakow.pl
  - www.rynek-kolejowy.pl

i inne.