transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Szczegółowy opis rozwiązań technicznych taboru > Przejścia międzywagonowe / międzyczłonowe

W zależności od rodzaju pasażerskiego pojazdu kolejowego stosowane są w nim odpowiednie rodzaje przejść, pozwalających na przechodzenie pomiędzy kolejnymi pojazdami podczas normalnej eksploatacji. Zadaniem przejść jest też osłona od warunków zewnętrznych, w tym zapewnienie szczelności wodnej oraz ograniczenie przedostawania się hałasu do wnętrza pojazdów. W skład przejść wchodzą osłony oraz mostki przejściowe. Mostki są przedłużeniem podłóg, umożliwiające bezpieczne przechodzenie pasażerom i obsłudze pociągu.

Na końcach wagonów pasażerskich stosowane muszą być przejścia, umożliwiające rozłączanie pojazdów podczas normalnej eksploatacji. W takich pojazdach stosowane są dwa rodzaje przejść. Popularnym standardowym rozwiązaniem są osłony wykonane z wałków gumowych. Wałki te, po połączeniu wagonów, są do siebie dociśnięte, jednocześnie zapewniając właściwą podatność połączenia zgodną z zakresem przemieszczania się wagonów względem siebie podczas normalnej jazdy. Wałki gumowe to profile gumowe o przekroju owalnym. Na przedłużeniu podłogi zamontowane są rozkładane mostki, które po sprzęgnięciu wagonów opuszcza się (zobacz opis urządzeń pociągowo zderznych - tutaj). Płyty mostków opierają się jedna, na drugiej, tworząc ciągłe przejście podłogowe.

   
Wałki gumowe i złożone mostki na ścianach czołowych wagonówWałki gumowe sprzęgniętych wagonów i zderzaki

Drugim rodzajem przejść międzywagonowych są tzw. przegubowe przejścia uszczelnione, zapewniające większą, w stosunku do wyżej opisanych, izolację akustyczną i termiczną.  Przeguby te mogą współpracować również z osłonami w postaci klasycznych wałków gumowych.

 
Wagony z przejściami przegubowymi ciśnieniowo-szczelnymi


Zaczep i gniazdo łączeniowe przegubów zapewniające szczelne połączenie

W ścianach czołowych wagonów zamontowane są dwuskrzydłowe, automatycznie otwierane drzwi przesuwne (tzw. drzwi szczytowe), które izolują wnętrze wagonu od przejścia międzywagonowego. Gdy wagon jedzie jako pierwszy lub ostatni w składzie pociągu, drzwi końcowe stanowią również zamknięcie drogi komunikacyjnej. W takiej sytuacji drzwi takie są blokowane i zabezpieczane przed możliwością otwarcia. W ramach ryglowania stosuje się różne blokady machaniczne najczęściej w formie rygli mechanicznych.

 
Automatyczne drzwi szczytowe - widok od wnętrza

W ramach wyposażenia ścian szczytowych zastosowane są złącza związane z magistralami komunikacyjnymi wagonów (według UIC 556), zasilaniem wagonów energię elektryczną według UIC 552 (zobacz opis - tutaj), urządzenia-pociągowo-zderzne (zobacz opis - tutaj) oraz sprzęgi pneumatyczne (zobacz opis - tutaj).


Ściana czołowa wagonu pasażerskiego z wyposażeniem (opis na powiększeniu)

 
Sprzęgi elektryczne magistrali komunikacyjnej wg UIC 558 (opis na powiększeniach)

W przypadku pojazdów członowych, które nie są rozłączane podczas normalnej eksploatacji (zespoły trakcyjne), powszechnie na łączeniu członów stosuje się osłony przejść w formie opończy, składających się z miechów falistych, które przekręcane są do sąsiednich ścian czołowych nadwozi członów. Zastosowanie miechów falistych (tzw. harmonijek) zapewnia odpowiednią podatność, ciągłość i szczelność połączenia. W tym rozwiązaniu, w strefie podłogi montowane są zintegrowane, podatne mostki przejściowe. Opończe międzyczłonowe mogą występować w układzie pojedynczym lub podwójnym. W pierwszym układzie występuje jedna opończa w formie miecha falistego okalającego bezpośrednio strefę przejścia. W drugim przypadku stosowana jest opończa z miechem falistym wewnętrznym (okalającym strefę przejścia) i zewnętrznym (zgodnym z zewnętrznym zarysem nadwozi.
Kształty opończy są dostosowane do gabarytów konkretnych nadwozi. Miech faliste wykonane są z odpowiednio szytego materiału elastycznego łączonego w układ harmonijkowy przez jego zaciskanie w odpowiednio ukształtowanych profilach aluminiowych.
Opończe wykonywane są w sposób zapewniający właściwą izolację ciśnieniową, przez co mogą być stosowane również w pojazdach dużych prędkości.


Przykładowa opończa pojedyczna

 
Przykładowe opończe podwójne (wewnętrzna i zewnętrzna) przed montażem


Opończa podwójna zamontowana do jednego z członów

 
Miechy faliste opończy z profilami aluminiowymi

   

Przykładowe przejścia międzyczłonowe otwarte

 
Przykładowe przejścia międzyczłonowe z drzwiami automatycznymi

   
Podatne mostki przejściowe

W zależności od zastosowanych osłon przejść międzyczłonowych (ich kształtu i złożoności) połączenia elektryczne i pneumatyczne międzyczłonowe mogą być prowadzone po zewnętrznych stronach opończy lub pomiędzy miechami. W pierwszym przypadku zapewniony jest szybki dostęp do złącz. W drugim przypadku dostęp do złącz wymaga odkręcenia opończy od ściany czołowej jednego z członów, lecz zapewniona jest ich ochrona przed niekorzystnymi warunkami oraz poprawiona jest estetyka pojazdu.

   
Instalacja międzyczłonowa po zewnętrznej stronie opończy

   
Gniazda szybkozłączne połączeń elektrycznych (1 i 2) i wiązki z wtyczkami (3) na ścianie czołowej członu pomiędzy miechami opończy

W zakresie opończy międzyczłonowych można spotkać również rozwiązania, w których opończa składa się z dwóch połówek zakończonych ramami, z układem umożliwiającym ich łączenie i rozłączanie bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Takie opończe spotka się w pojazdach, które np. pomiędzy członami mają zastosowane sprzęgi automatyczne, lub które porostu mają umożliwiać proste rozłączanie członów (człony są oparte na wózkach klasycznych). Poniższe fotografie przedstawiają opończe rozłączalne z widocznymi zamkami spinającymi.

 
Przykładowa opończa z układem rozałączania - dwie połówki z ramami spinającymi (1) i połówka po rozłączeniu z widocznymi zamkami spinającymi (2)

W starszego typu zespołach trakcyjnych można spotkać osłony przejść międzyczłonowych analogiczne jak w wagonach, czyli z zastosowaniem osłon w formie klasycznych wałków gumowych i rozkładanych mostków przejściowych.

   
Wałki gumowe (1 i 2) i mostek przejściowy (3) na łączeniu czlonów ezt serii EN57

W omawianym rozwiązaniu przejścia międzyczłonowe oddzielone są od przestrzeni pasażerskich drzwiami w celu zapewnienia izolacji termicznej i akustycznej. W starych pojazdach stosowano drzwi przesuwane ręcznie. W modernizowanych pojazdach drzwi mają napęd automatyczny.

 

Jeszcze starszym rozwiązaniem są osłony wykonane z brezentu.


Przykładowa osłona brezentowa


Poniżej przykład przejścia międzyczłonowego zintegowanego z mechanicznym przegubem międzyczłonowych z pociągu zespolonego dużych prędkości TALGO. W rozwiązaniu tym układ biegowy i układ usprężynowania jest zintegrowany z przejściem międzyczłonowym tworząc tzw. bramkę. Sąsiednie człony oparte są na tej zintegrowanej konstrukcji bramkowej (zobacz opis podwozi pojazdów kolejowych - tutaj)


Wózek jednoosiowy o konstrukcji bramkowej w ramach przegubu międzyczłonowego
(przejscie zasłonięte)