transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach > Blokada liniowa i zapowiadanie pociągów

 1) Podstawowe informacje:
Wysoki stopień bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu uzyskano dzięki uzależnieniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym sąsiednich posterunków ruchu (stacji, mijanek, odgałęzień) poprzez tak zwaną blokadę liniową.


Blokada liniowa (na szlaku) i stacyjna (na obszarze stacji)

Blokada stacyjna uzależnia nastawnie tego samego posterunku ruchu, czyli na przykład w obrębie stacji, a blokada liniowa o której tu jest mowa są to urządzenia techniczne przeznaczone do regulacji następstwa pociągów oraz ustalenia kierunku ruchu na szlaku (uzależnienie czynności nastawni sąsiednich posterunków ruchu).

Informacje na temat typów urządzeń SRK można znaleźć tutaj...


Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje blokad liniowych: blokadę półsamoczynną i samoczynną (opis poniżej).
2) Prowadzenie pociągów na szlakach z półsamoczynną blokadą liniową (PBL):
Półsamoczynna blokada liniowa to blokada liniowa powodująca takie zadziałanie i obsługiwanie urządzeń SRK, aby wyprawienie na szlak / odstęp następnego pociągu było możliwe pod warunkiem, że personel posterunku ruchu, znajdującego się na końcu szlaku / odstępu, potwierdził iż poprzedni pociąg w całości opuścił ten odstęp. Ruch na szlaku z PBL prowadzi się na podstawie obsługi urządzeń blokady liniowej odpowiednich dla zastosowanego na posterunkach ruchu typu urządzeń sterowania ruchem kolejowym (np. urządzenia kluczowe ręczne, mechaniczne scentralizowane, elektryczne przekaźnikowe lub elektryczne komputerowe).

W zależności od tego, czy to jest szlak jednotorowy dwukierunkowy, czy dwutorowy jednokierunkowy, czy dwutorowy dwukierunkowy - inaczej wyglądają i są obsługiwane urządzenia PBL dla każdego rodzaju szlaku.

Najczęściej spotykanym typem półsamoczynnej blokady liniowej na szlakach PKP jest blokada trzy okienkowa typu "C", która charakteryzuje się tym, że do jej obsługi wykorzystywane są trzy bloki działające parami:
- blok pozwolenia (Poz)
- blok początkowy (Po)
- blok końcowy (Ko)

Blok pozwolenia służy do dania zgodny na wyprawienie pociągu przez sąsiedni posterunek.
Blok początkowy służy do oznajmienia wyjazdu pociągu na szlak
Blok końcowy informuje o jego przyjeździe ze szlaku.


Poniższy schemat prezentuje układ bloków i ich działanie w parach:


Schemat układu bloków i ich działania w parachStan zasadniczy dla bloku pozwolenia ustalany jest zgodnie ze wzrostem kilometrowania linii kolejowej. Wzrost ten według zasady przyjętej na kolei odpowiada kierunkowi od lewej do prawej, analogicznie jak system oznaczeń np. semaforów.
Pozwolenie w stanie zasadniczym urządzeń blokady ma posterunek ruchu wyprawiający pociągi zgodnie ze wzrastającym kilometrowaniem.
Bloki mają swoje nazwy w postaci oznaczeń semaforów wjazdowych / wyjazdowych, których dotyczą.


Bloki w stanie zasadniczym i ich oznaczenia


Żądać pozwolenia może stacja, która tego pozwolenia nie ma (okienko Poz jest czerwone) jednak tylko w sytuacji okienka blokowe Po i Ko są białe, co oznacza, że szlak jest wolny.

W zależności od rodzaju szlaku stosuje się odpowiednią konfigurację bloków:a) szlaki jednotorowe z ruchem dwukierunkowym:
Na szlakach jednotorowych z ruchem dwukierunkowym stosuje się bloki jak opisane wcześniej.
Wyprawianie w takiej sytuacji pociągu na szlak wiąże się z żądaniem pozwolenia na wyprawienie, daniem pozwolenia, oznajmieniem odjazdu pociągu i oznajmieniem przyjazdu pociągu.
Wszystkie te czynności wykonuje się telefonicznie wraz z obsługą bloków oraz odpowiednimi zapisami w dzienniku ruchu R146, co ilustruje poniższy schemat:


Wyprawianie pociągu z posterunku B do A
na szlaku jednotorowym z ruchem dwukierunkowym

b) szlaki dwutorowe z ruchem jednokierunkowym po każdym torze:
Na szlakach dwutorowych z ruchem jednokierunkowym na każdym z torów szlakowych przy stosowaniu blokady liniowej półsamoczynnej stosuje się tylko bloki: początkowy (Po) i końcowy (Ko).
Każdy posterunek ma swój tor szlakowy po którym prowadzi ruch w kierunku zasadniczym,w związku z czym przy normalnym prowadzeniu ruchu blok pozwolenia nie jest potrzebny, gdyż nie ma możliwości wpuszczenia dwóch pociągów jadących z przeciwnym kierunku na ten sam tor.


Blokada półsamoczynna na szlaku dwutorowym
z ruchem prowadzonym jednokierunkowo po danym torzeWyprawienie pociągu po takim szlaku wiąże się jedynie z telefonicznym oznajmieniem odjazdu pociągu i zablokowaniem bloku początkowego (Po) oraz oznajmieniem przyjazdu pociągu przez zablokowanie bloku końcowego Ko.


Wyprawianie pociągu z posterunku A do B
na szlaku dwutorowym z ruchem jednokierunkowymGdy zaistnieje konieczność wyprawienia pociągu po torze niewłaściwym to drużyna pociągowa otrzymuje od dyżurnego ruchu rozkaz pisemny N, informujący, że jazda odbywać się będzie po torze niewłaściwym.
c) szlaki dwutorowe z ruchem dwukierunkowym po każdym torze:

Na szlakach dwutorowych z ruchem dwukierunkowym po każdym torze sytuacja w prowadzeniu ruchu pociągów przy udziale blokady półsamoczynnej jest analogiczna do omówionej sytuacji na szlaku jednotorowym z tą różnicą, że tu każdy tor szlakowy ma niezależne 3 bloki - blok: pozwolenia, początkowy i końcowym.
Kierunek przeciwny od zasadniczego nazywany jest kierunkiem niewłaściwym.


Blokada półsamoczynna na szlaku dwutorowym
z ruchem prowadzonym dwukierunkowo na obydwu torachWyprawianie pociągów w kierunkach zasadniczych (właściwych) odbywa się analogicznie jak w przypadku szlaków dwutorowych z ruchem jednokierunkowym (pkt. b). Obsługiwane wtedy są tylko bloki początkowe i końcowe natomiast blok pozwolenia pozostaje w stanie zasadniczym, czyli zgodnym z zasadniczym ruchem pociągów.

Gdy wystąpi konieczność wyprawienia pociągu na tor niewłaściwy to stosuje się prowadzenie ruchu takie jak przy liniach jednotorowych dwukierunkowych, gdzie poprzez zmianę stanu bloku pozwolenia (w stosunku do stanu zasadniczego), otrzymuje się zgodę na wyprawienie pociągu na kierunek niewłaściwy.
Semafory wyjazdowe przystosowane do podawania sygnału zezwalającego na jazdę po torze niewłaściwym zaopatrzone są we wskaźnik W24, którego podświetlenie informuje drużynę trakcyjną o wyjeździe pociągiem na tor niewłaściwy.

Kliknij aby powiększyć    Wskaźnik W24
Oznacza wyjazd na tor szlaku dwutorowego w kierunku przeciwnym do zasadniczego (jazda po torze niewłaściwym). Sygnał wyświetla się na wskaźniku w momencie wyświetlenia na semaforze sygnału zezwalającego na jazdę.Jak było wspomniane wcześniej ruch na szlakach z półsamoczynną blokadą liniową prowadzi się na podstawie obsługi urządzeń blokady liniowej odpowiednich dla zastosowanego na posterunkach ruchu typu urządzeń sterowania oraz na podstawie odpowiednich zapisów w dzienniku ruchu, zgodnie z powyżej przedstawionymi zasadami.

Obsługa bloków w nastawniach z urządzeniami mechanicznymi scentralizowanymi:
W takich nastawniach do zmiany stanu bloków używa się klawiszy blokowych natomiast stan blokady wizualizowany jest w okienkach blokowych opisanych odpowiednio na tabliczkach.

Kliknij aby powiększyć   
Aparat blokowy
tabliczki czerwone - blokada liniowa
tabliczki czarne - blokada stacyjnaKliknij aby powiększyć    Klawisze blokowe do zmiany stanu blokady

Kliknij aby powiększyć    Okienko blokowe - wskaźnik stanu bloku - czerwony / białyObsługa bloków w nastawniach z urządzeniami przekaźnikowymi:
W takim typie urządzeń blokadą półsamoczynną steruje się za pośrednictwem przycisków na pulpicie kostkowym, a stan blokady obserwuje się na wskaźnikach świetlnych pulpitu.

Kliknij aby powiększyć    Manipulatory i wskaźniki na pulpicie kostkowym (opis na pow.)Obsługa bloków w nastawniach z urządzeniami komputerowymi:
Przy urządzeniach komputerowych stan blokady zmienia się poprzez użycie odpowiednich komend komputerowych - klikanie myszką w odpowiednie miejsca na ekranie komputera.
Na ekranie pojawia się również wizualizacja stanu blokady.

Kliknij aby powiększyć    Wizualizacja stanu blokady (opis na pow.)


Dodatkowe informacje na temat PBL można znaleźć tutaj...
3) Prowadzenie pociągów na szlakach z samoczynną blokadą liniową (SBL):
Gdy zastosowana jest samoczynna blokada liniowa to obserwuje się wskazania powtarzaczy stanu blokady (zajętości odcinków).
Powtarzacze w zależności od zastosowanych urządzeń SRK w nastawni to kontrolne punkty w postaci światła na pulpicie, szczeliny na pulpicie kostkowym, a w urządzeniach komputerowych wizualizacja na ekranie komputera za pośrednictwem odpowiednich symboli i kolorów.

Kliknij aby powiększyć    3 powtarzacze na planie świetlnym (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć    3 powtarzacze na pulpicie kostkowym (opis na pow.)


Gdy szlak jest podzielony na co najmniej 3 lub więcej odstępów na planie świetlnym / pulpicie kostkowym wizualizowane są 3 odcinki zbliżania i 3 odcinki oddalania SBL.
Jeżeli odstępów na szlaku jest mniej, to wówczas powtarzany jest stan tylu odcinków zbliżania i oddalania, ile ich w rzeczywistości jest. W takiej sytuacji może być zastosowany również powtarzacz sygnałowy semafora wjazdowego na sąsiedni posterunek ruchu.

Sygnały na semaforach odstępowych blokady samoczynnej są zależne od stanu zajętości odstępów i sygnałów podawanych przez kolejne semafory. Jeżeli posterunek zapowiadawczy wyposażony jest w urządzenia do przełączania semaforów półsamoczynnych odnoszących się do torów głównych zasadniczych na działanie samoczynne dla przejazdu pociągów, to dyżurny ruchu może przełączyć je na samoczynność dla pociągów przejeżdżających po tych torach, jeżeli nie ma przeszkód do jazdy.
Opcja samoczynności może być uruchomiona, gdy na żadnym odcinku drogi przebiegu, sygnalizowanej semaforami półsamoczynnymi przełączonymi na samoczynność, nie znajduje się żaden pociąg i gdy co najmniej dwa odcinki zbliżania na planie świetlnym nie wykazują zajętości.
W razie grożącego niebezpieczeństwa, sygnał zezwalający na semaforze należy natychmiast zmienić na sygnał "Stój".

Gdy samoczynność semaforów półsamoczynnych nie jest załączona to pociągi należy wyprawiać z posterunku ruchu (stacji) wówczas, gdy zasadniczo co najmniej dwa odcinki oddalania na planie świetlnym nie wykazują zajętości i nie ma przeszkód do jazdy.
Wyjątek stanowi sytuacja gdy prędkość jazdy ostatniego wyprawionego na odstęp pociągu jest równa lub większa prędkości następnego pociągu, który ma być wyprawiony. W takiej sytuacji pociąg ten można wyprawić z posterunku ruchu (stacji) gdy co najmniej pierwszy odcinek oddalenia na planie świetlnym nie wykazuje zajętości, a urządzenia zezwalają na podanie odpowiedniego sygnału i nie ma przeszkód do jazdy.
Ważną informacją jest zapis w instrukcji Ir-1 (R1), że odcinek toru , który znajduje się pomiędzy semaforem wyjazdowym posterunku ruchu, a pierwszym semaforem odstępowym blokady samoczynnej, nie uważa się za odstęp, jeżeli długość tego odcinka jest mniejsza od obowiązującej drogi hamowania.


Przy sprawnych urządzeniach SRK, przy wyprawianiu pociągu na tor szlakowy odstępu w kierunku zasadniczym, obowiązuje podawanie do sąsiedniego obsługiwanego posterunku zapowiadawczego telefonicznej informacji o numerze wyprawianego pociągu i dodatkowych informacji (jeżeli są konieczne) według określonych zasad (np. że wyprawiany pociąg ma przekroczą skrajnię, przewozi ładunek niebezpieczny, z TWR).
W przypadku wyprawiania kilku pociągów w następstwie odcinków blokowych to należy sąsiedniemu posterunkowi zapowiadawczemu podać numery wyprawianych pociągów wraz z wymaganymi dodatkowymi informacjami (j.w).

Zasadą prowadzenia ruchu pociągów jest bezpieczeństwo i sprawność przewozów. Aby nie powodować niepotrzebnego hamowania pociągu lub wręcz jego zatrzymania przed wjazdem na posterunek ruchu (stację) dyżurny ruchu przyjmujący pociąg powinien podać (jeżeli to możliwe) sygnał zezwalający na jazdę na semaforze wjazdowym posterunku ruchu najpóźniej w momencie, gdy pociąg będzie 2 odstępy blokowe przed tym semaforem.
Takie działanie powoduje, że maszynista na kolejnych semaforach samoczynnych odstępowych będzie miał podane odpowiednie sygnały zezwalające na jazdę.


Każdy ostatni semafor SBL jest wyposażony we wskaźnik W18, który informuje drużynę pociągową, że następnym semaforem jest semafor wjazdowy (półsamoczynny).
Na blokadzie czterostawnej dodatkowo każdy semafor SBL przed semaforem ze wskaźnikiem W18 jest oznaczony wskaźnikiem W1.
Informacje na temat przepisów dotyczących SBL można znaleźć tutaj...

Kliknij aby powiększyć    Wskaźnik W1

Kliknij aby powiększyć    Wskaźnik W18


Gdy na szlaku jest zastosowana samoczynna blokada liniowa dwukierunkowa to semafory odstępowe dla kierunku niewłaściwego są wygaszone z wyjątkiem tych wyposażonych we wskaźnik W18 - pełnią one rolę tarczy ostrzegawczej semafora wjazdowego.

Kliknij aby powiększyć   
Dwukierunkowa SBL na linii dwutorowej -
semafor toru niewłaściwego wygaszonyNa szlaku jednotorowym dwukierunkowym wyposażonym w SBL, jak na każdym szlaku jednotorowym, jest ustalony jeden kierunek ruchu, jako uprzywilejowany. Najczęściej jest to kierunek zgodny ze wzrastającym kilometrowaniem na linii. Według tego kierunku jest ustalony stan zasadniczy blokady liniowej (każdego typu).
Jeżeli SBL znajduje się w stanie zasadniczym (szlak jest wolny) to świecą się semafory kierunku uprzywilejowanego, natomiast dla kierunku przeciwnego semafory są wygaszone, z wyjątkiem ostatniego semafora SBL ze wskaźnikami W18, który zawsze jest oświetlony.
Przełączenie kierunku ruchu następuje po telefonicznym porozumieniu dyżurnych ruchu sąsiednich posterunków ruchu i po obsłużeniu odpowiednich manipulatorów blokady (żądania pozwolenia, dania pozwolenia) według ustalonych zasad obsługi tych urządzeń - sytuacja podobna do tej z PBL.


Blokada samoczynna trzystawna na szlaku jednotorowym
z ruchem dwukierunkowym (SBL dwukierunkowa)
Blokada samoczynna trzystawna na szlaku dwutorowym
z ruchem prowadzonym jednokierunkowo po każdym torze
(SBL jednokierunkowa)Na szlaku dwutorowym z dwukierunkową SBL (urządzenia SRK umożliwiają jazdę po obydwu torach w dwóch kierunkach), w stanie zasadniczym świecą się semafory dla kierunków właściwych, natomiast dla jazd po torach niewłaściwych semafory SBL są wygaszone, z wyjątkiem ostatnich semaforów SBL ze wskaźnikami W18, które zawsze są oświetlone.


Blokada samoczynna trzystawna na szlaku dwutorowym
z ruchem prowadzonym dwukierunkowo na obydwu torach
(SBL dwukierunkowa)Istnieją sytuacje, że na szlaku dwutorowym, którego urządzenia SRK umożliwiają jazdę w dwóch kierunkach po każdym torze zastosowana jest samoczynna blokada liniowa jednokierunkowa - dotycząca kierunków właściwych. W takim przypadku ruch po torach w kierunkach niewłaściwych prowadzony jest z użyciem półsamoczynnej blokady liniowej (PBL)
W kierunkach właściwych pociągi jeżdżą w odstępach blokowych SBL, a w kierunkach niewłaściwych w odstępie stacyjnym (według PBL).Blokada samoczynna trzystawna, jednokierunkowa
na szlaku dwutorowym z ruchem prowadzonym dwukierunkowo
po każdym torze (kierunek właściwy: SBL, niewłaściwy: PBL)


Obecnie dąży się do ujednolicenia prowadzenia ruchu na szlakach dwutorowych przez zastosowanie dwukierunkowej SBL, umożliwiającej jazdy po wszystkich torach we wszystkich kierunkach.
Animacja - przejazd pociągu po szlaku dwutorowym
z ruchem dwukierunkowym na każdym torze
z SBL trzystawną dwukierunkowąInformacje na temat rodzajów i zasad działania SBL (urządzeń sterowania) można znaleźć tutaj...
4) Telefoniczne i radiotelefoniczne zapowiadanie pociągów:
Przy prowadzeniu ruchu pociągów w ustalonych sytuacjach stosuje się telefoniczne zapowiadanie pociągów, które polega na porozumiewaniu się dyżurnych ruchu za pośrednictwem kablowej łączności telefonicznej.
Telefoniczne zapowiadanie pociągów stosuje się zawsze na liniach nie wyposażonych w urządzenia blokady liniowej lub na na liniach kolejowych z blokada liniową w przypadkach, gdy nie jest lub nie może ona być podstawą prowadzenia ruchu.
Podstawą prowadzenia pociągu jest między innymi przekazywanie numeru pociągu wyprawianego do kolejnego posterunku następczego. Jeżeli nie wykonują tego urządzenia SRK to stosuje się telefoniczne zapowiadanie pociągów w określonym zakresie dla poszczególnych typów szlaków i urządzeń SRK - zgodnie z opisem w poprzednich działach.
Na sieci PKP nie ma urządzeń SRK automatycznie przekazujących numer pociągu w związku z czym łączność telefoniczna przy prowadzeniu ruchu pociągów jest stosowana na całej sieci kolejowej.

Kliknij aby powiększyć    Telefoniczna centralka typu KTE


W nowych rozwiązaniach centralki telefoniczne zastępuje się nowoczesnymi urządzeniami dyspozytorskimi. Poniższa fotografia przedstawia takie urządzenia w postaci ekranu dotykowego LCD, który jak typowa centralka służy, do porozumiewania się z różnymi posterunkami na stacji i sąsiedztwie.

Kliknij aby powiększyć    Nowoczesne urządzenie dyspozytorskie


W przypadku gdy nastąpi przerwa w działaniu łączności telefonicznej przewodowej zapowiadanie pociągów realizuje się z użyciem łączności radiotelefonicznej poprzez wykorzystanie istniejących urządzeń radiołączności pociągowej, drogowej lub urządzeń radiołączności doraźnie dostarczonych na posterunki następcze.
W czasie trwania radiotelefonicznego zapowiadania pociągów nie należy wyprawiać pociągów:
1. na bocznice i z bocznic szlakowych, jeżeli w miejscu odgałęzienia istnieje posterunek bocznicowy nie biorący udziału w prowadzeniu ruchu,
2. przewożących towary szczególnie niebezpieczne, wybuchowe i promieniotwórcze,
3. pojazdów pomocniczych.


Kliknij aby powiększyć    Radiotelefony na posterunku następczym


Podczas trwania zapowiadania pociągów za pośrednictwem urządzeń radiotelefonicznych, wyprawiane na szlak pociągi należy zatrzymać na posterunku zapowiadawczym i przekazać im drużynom pociągowym odpowiednie rozkazy pisemne.
Drużyny pociągowe powinny otrzymać rozkazy pisemne o konieczności zachowania ostrożnej jazdy z powodu braku możliwości powiadomienia dróżników przejazdowych o odjedzie pociągu, o ewentualnych posterunkach następczych, które nie biorą udziału w prowadzeniu ruchu z użyciem łączności radiotelefonicznej oraz o posterunkach posiadających zwrotnice, przez które przejazd pociągu odbędzie się na sygnał ręczny Rm "Do mnie".
Ponadto drużyna pierwszego pociągu wyprawianego na szlak z uruchomionym zapowiadaniem radiotelefonicznym należy poprzez rozkaz pisemny nakazać ustne zawiadomienie dróżników przejazdowych i personel obsługi posterunków następczych wyłączonych z prowadzenia ruchu o zaistniałej przerwie w łączności telefonicznej (przewodowej).

 
Sygnał Rm1 - "do mnie" (dzień / noc)
+ dwa długie tony dźwiękowe [ __ __ ]Zapowiadanie pociągów (telefoniczne) powinien wykonywać dyżurny ruchu dysponujący lub dyżurny ruchu pomocniczy o ile jemu to przekazano. Dyżurny ruchu wywołany na łączu zapowiadawczym zgłasza się podając nazwę swego posterunku i swoje nazwisko.
Następnie dyżurny ruchu wywołujący wymienia nazwę swojego posterunku oraz swoje nazwisko i podaje treść telefonogramu. Dyżurny ruchu otrzymujący telefonogram powtarza jego treść, z wyjątkiem telefonogramu zawierającego żądanie pozwolenia na wyprawienie pociągu, którego się nie powtarza.


Telefoniczne żądanie pozwolenia na wyprawienie pociągu:
Żądanie pozwolenia na wyprawienie (przepuszczenie) pociągu powinno być nadane zasadniczo nie wcześniej, niż 5 minut przed zamierzonym wyprawieniem pociągu. W zależności od warunków miejscowych czas ten może być odpowiednio zwiększony, co powinno być ujęte w regulaminach technicznych zainteresowanych posterunków ruchu.

Wzór telefonogramu: "Czy droga dla pociągu [nr] jest wolna ?"


Jeżeli w czasie prowadzenia ruchu na szlaku z posterunkiem odstępowym lub bocznicowym (z posterunkami odstępowymi / bocznicowymi) dyżurny ruchu posterunku zapowiadawczego ma do wyprawienia dwa lub więcej kolejnych pociągów tego samego kierunku jazdy w odstępach posterunków następczych to w żądaniu pozwolenia podaje ilość pociągów i ich numery w kolejności zamierzonego wyprawiania.

"Czy droga dla [ilość] pociągów numer [] i numer [] jest wolna ?"


Telefoniczne danie pozwolenia na wyprawienie pociągu:
Jeżeli nie występują przeszkody uniemożliwiające przyjęcia pociągu na posterunek z sąsiedniego posterunku ruchu, dyżurny ruchu daje pozwolenie na wyprawienie pociągu porpzez podanie telefonogramu według poniższej treści:

"Dla pociągu [nr] droga jest wolna".

W sytuacji gdy sąsiedni posterunek ruchu żądał pozwolenia na wyprawienie kilku kolejnych pociągów w odstępach posterunków następczych, to telefonogram wyglada następująco:

"Dla [ilość] pociągów numer [] i numer [] droga jest wolna".


Telefoniczny odmówienie przyjęcia pociągu / ów:
Jeżeli z jakiejś przyczyny nie może być dane pozwolenie na wyprawienie pociągu wtedy dyżurny ruchu posterunku, od którego żąda się zgody odmawia zezwolenia na wyprawienie pociągu dyżurnemu ruchu żądającego zgody, podając jednocześnie powód odmówienia dania zgody. Poniżej przedstawiam wzór telefonogramów dla omówionej sytuacji:

"Stój pociąg [nr]".

lub w przypadku żądania wyprawienia kilku pociągów:

"Stój pociąg [nr]".

"Stój [ilość] pociągi(ów) numer [] i numer []".Telefoniczny oznajmienie odjazdu pociągu:
Oznajmienie odjazdu (przejazdu) pociągu każdy posterunek następczy podaje najbliższemu przedniemu posterunkowi następczemu. W razie potrzeby może być zarządzone regulaminem technicznym, aby oznajmienie odjazdu pociągów podawane było również drugiemu z kolei posterunkowi następczemu w kierunku jazdy tych pociągów.

Wzór telefonogramu: "Pociąg [nr] odjechał o [godz. min.]".

Gdy do posterunku, który dał zgodę na wyprawienie pociągu zbliża się pociąg, dla którego ten posterunek nie otrzymał wymaganego oznajmienia odjazdu, należy niezwłocznie zażądać tego oznajmienia od posterunku, który pociąg wyprawił.Telefoniczny oznajmienie przyjazdu pociągu:
Przyjazd (przejazd) pociągu każdy posterunek następczy potwierdza najbliższemu tylnemu posterunkowi następczemu, a na szlaku z ruchem jednotorowym dwukierunkowym, podzielonym na odstępy, posterunek zapowiadawczy potwierdza również przyjazd pociągu tylnemu posterunkowi zapowiadawczemu przed zmianą kierunku ruchu po tym torze.
Potwierdzenie przyjazdu pociągu jest stwierdzeniem, że ostatni odstęp lub tor szlakowy, z którego przyjechał pociąg, jest wolny. Wyjątek stanowią potwierdzenie przyjazdu powracającej ze szlaku lokomotywy popychającej pociąg do kilometra, jak również potwierdzenie przyjazdu pociągu, za którym wyprawiony został następny pociąg w odstępie czasu, które to potwierdzenia, oznaczają tylko przyjazd tej lokomotywy lub tego pociągu, nie oznaczają natomiast, że tor szlakowy jest wolny.
Poniżej przedstawiam wzór telefonogramu dla przyjazdu pociągu:

"Pociąg [nr] przyjechał o [godz. min.]"


Przyjazd (przejazd) każdego pociągu należy potwierdzić możliwie najszybciej po spełnieniu poniższych warunków:
1. pociąg przyjechał (przejechał) i minął sygnałowe miejsce końca pociągu,
2. na pociągu znajduje się sygnał końcowy, albo w inny sposób stwierdzono, że pociąg przyjechał w całości,
3. na semaforze wjazdowym lub odstępowym sygnał zezwalający, zmieniony został na sygnał S1 "Stój" lub wygasło światło sygnału zastępczego na semaforze wjazdowym,
4. wygasło światło sygnału zastępczego, gdy pociąg wjechał na posterunek przyjęto z toru niewłaściwego na ten sygnał, podany uprzednio na sygnalizatorze sygnału zastępczego (umieszczonego na osobnej podstawie) odnoszącego się do tego toru.


Więcej informacji i przykładów na temat zapowiadania telefonicznego i radiotelefonicznego zapowiadania pociągów można znaleźć w Instrukcji Ir-1 (R1).


Informacje na temat urządzeń łączności można znaleźć tutaj...

4) Dzienniki ruchu:
Dziennik ruchu prowadzi dyżurny ruchu posterunku następczego. Dziennik musi być stosowany na obsługiwanych posterunkach następczych, z wyjątkiem tych posterunków, na które są wyposażone w elektroniczne urządzenia rejestrujące ruch pociągów.

Kliknij aby powiększyć    Strona z dziennika ruchu post. zapow. - R146

Dyżurny ruchu ma obowiązek prowadzić dziennik na bieżąco - zapisywać telefonogramy niezwłocznie po ich odebraniu i bezpośrednio przed ich nadaniem.
Zawiadomienia dróżników przejazdowych o jeździe pociągów należy notować bezpośrednio po nadaniu tego zawiadomienia.