transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Klasyfikacja i oznaczenia taboru > Oznaczenia taboru

Zgodnie z wymaganiami przepisów prawa krajowego i europejskiego, każde z państw członkowskich zobowiązane jest do opracowania i wdrożenia komputerowego rejestru pojazdów kolejowych, tzw. National Vehicle Register (NVR).

Wspólne, europejskie wymagania w zakresie prowadzenia krajowych rejestrów pojazdów kolejowych określa decyzja 2007/756/WE Komisji Europejskiej z dnia 9 listopada 2007r.

Zasady oznakowania i prowadzenia rejestru pojazdów kolejowych w Polsce określa "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie prowadzenia rejestru i sposobu oznakowania pojazdów kolejowych" (z póżniejszymi zmianami). Ujednolicony tekst rozporządzenia można pobrać tutaj.

Polski rejestr pojazdów kolejowych prowadzony jest przez PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO.

IDENTYFIKATOR POJAZDU KOLEJOWEGO to oznakowanie umieszczone na pojeździe kolejowym zawierające:
- identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu,
- identyfikator literowy dysponenta pojazdu (VKM – Vehicle Keeper Marking),
- europejski numer pojazdu (EVN – European Vehicle Number),
- oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu (wagony),
- literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności.Identyfikator pojazdu kolejowego
A - numer EVN
B - identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu
C - identyfikator dysponenta pojazdu - VKM
D - oznaczenie literowe charakterystyki technicznej (dot. wagonów)


Identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu
to skrót nazwy kraju. Identyfikator ten jest bezpośrednio powiązany z drugą grupą cyfr numeru EVN (zobacz dalej). Brak podkreślnika pod oznaczeniem oznacza, że dysponent pojazdu nie uzyskał certyfikatu bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa lub świadectwa bezpieczeństwa.

Identyfikator dysponenta pojazdu - VKM to sktórowe, literowe oznaczenie operatora pojazdu kolejowego np:
PKPC - PKP CARGO
PKPIC - PKP INTERCITY
PREG - POLREGIO
KMAL - KOLEJE MAŁOPOLSKIE
SKMT - PKP SKM w Trójmieście
KSL - KOLEJE ŚLĄSKIE
itd.
Rejestr identyfikatorów VKM dostępny jest na stronie Europejskiej Agencji Kolejowej pod adresem: https://www.era.europa.eu/registers_en#vkm


Europejski numer pojazdu - EVN
składa się z 12 cyfr i stanowi jednocześnie numer inwentarzowy pojazdu. Znaczenie poszczególnych cyfr z wyjątkiem cyfry 3 i 4 oraz 12 jest zależne od rodzaju pojazdu kolejowoego, którego numer dotyczy. Poniższa tabela z Rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru i sposobu oznakowania pojazdów kolejowych przedstawia podstawowy podział kodów numerowych stosowanych w ramach numerów EVN.


Znaczenie poszczególnych cyfr i grup cyfr numeru EVN (źródło: tutaj)

Pierwsze dwie cyfry (pierwsza grupa cyfr) oznacza rodzaj taboru i kody interoperacyjności (zobacz opis oznaczeń konkretnych rodzajów pojazdów na końcu rozdziału).
Trzecia i czwarta cyfra (druga grupa cyfr) to identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu, stanowiące odpowiednik literowego identyfikatora państwa rejestracji pojazdu:
    10 - Finlandia (FIN)
    20 - Rosja (RUS)
    21 - Białoruś (BY)
    22 - Ukraina (UA)
    23 - Mołdawia (MD)
    24 - Litwa (LT)
    25 - Łotwa (LV)
    26 - Estonia (EST)
    27 - Kazachstan (KZ)
    28 - Gruzja (GE)
    29 - Uzbekistan (UZ)
    30 - Korea Północna (PRK)
    31 - Mongolia (MGL)
    32 - Wietnam (VN)
    33 - Chiny (RC)
    40 - Kuba (CU)
    41 - Albania (AL)
    42 - Japonia (J)
    43 - Węgry - Kolej Żelazna Raab-Ebenfurt (GySEV)
    44 - Bośnia i Hercegowina (BIH)
    50 - Bośnia i Hercegowina (BIH)
    51 - Polska (PL)
    52 - Bułgaria (BG)
    53 - Rumunia (RO)
    54 - Republika Czeska (CZ)
    55 - Węgry (H)
    56 - Słowacja (SK)
    57 - Azerbejdżan (AZ)
    58 - Armenia (AM)
    59 - Kirgistan (KS)
    60 - Irlandia (IRL)
    61 - Korea Południowa (ROK)
    62 - Szwajcaria - Prywatne Koleje Szwajcarskie (SP)
    63 - Kolej Bern-Lotschberg-Simpol (BLS)
    64 - Koleje Nord-Milano-Escercizio (FNME)
    65 - Macedonia (MK)
    66 - Tadżykistan (TJ)
    67 - Turkmenistan (TM)
    68 - Koleje Ahaus-Alstate (AAE)
    69 - Towarzystwo Eurotunel (Eurotunel)
    70 - Wielka Brytania (GB)
    71 - Hiszpania (E)
    72 - Serbia i Czarnogóra (SCG)
    73 - Grecja (GR)
    74 - Szwecja (S)
    75 - Turcja (75)
    76 - Norwegia (N)
    78 - Chorwacja
    79 - Słowenia (SLO)
    80 - Niemcy (D)
    81 - Austria (A)
    82 - Luksemburg (L)
    83 - Włochy (I)
    84 - Holandia (NL)
    85 - Szwajcaria (CH)
    86 - Dania (DK)
    87 - Francja (F)
    88 - Belgia (B)
    89 - Bośnia i Hercegowina
    90 - Egipt (ET)
    91 - Tunezja (TN)
    92 - Algieria (DZ)
    93 - Maroko (MA)
    94 - Portugalia (P)
    95 - Izrael (IL)
    96 - Iran (IR)
    97 - Syria (SYR)
    98 - Liban (RL)
    99 - Irak (IRQ)

Kolejne 7 cyfr to charakterystyka parametrów techniczno - eksploatacyjnych i numer seryjny (zobacz opis oznaczeń konkretnych rodzajów pojazdów na końcu rozdziału).
Ostatnia cyfra, to cyfra kontrolna (tzw. cyfra samokontroli), która umożliwia weryfikację poprawności numeru EVN.  


Numer EVN
A - rodzaj pojazdu i zdolność do interoperacyjności (zobacz dalej)
B - identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu
C - charakterystyka techniczno - eksploatacyjna i numer seryjny pojazdu (zobacz dalej)
D - cyfra samokontroli
a - wyznaczanie cyfry samokontroli
b - kontrola poprawności numeru EVN - jeżeli wynik sumowania jest podzielny przez 10 bez reszty, to numer jest porpawny


Literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności
Skróty literowe oznaczają państwa w których pojazd posiada dopuszczenie do eksploatacji. Jeżeli w oznaczeniu widnieje skrót "TEN" to znaczy, że pojazd posiada dopuszczenie do eksploatacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Oznaczenie "TEN" dotyczy tylko wagonów towarowych. Poniżej przykładowe literowe oznaczenia przystosowania pojazdów do interoperacyjności.


Oznaczenie "TEN" na wagonie towarowym

Uwaga! Brak opisu "TEN" nie oznacza braku zgodności pojazdu z TSI, czyli: "Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności", a informuje o tym, że pojazd był homologowany tylko w wybranych krajach.

Kliknij aby powiększyć  
Oznaczenie interoperacyjności: "PL" - dopuszczenie tylko w Polsce

Kliknij aby powiększyć  
Oznaczenie interoperacyjności: "H" - dopuszczenie: Węgry (macierzyste) oraz "A" - Austria, "DB" - Niemcy

 

Oznaczenie interoperacyjności: "PL" - dopuszczenie: Polska (macierzyste) oraz "DE" - Niemcy , "CZ" - Czechy,  "UA" - Ukraina, "NL" - Holandia, "RU" - Rosja, "AT" - Austria, "SK" - Słowacja, "FR" - Francja, "HU" - Węgry 


Oznaczenie interoperacyjności: "CZ" - dopuszczenie tylko w Republice Czeskiej


Poza identyfikatorem pojazdu kolejowego, na pojazdach kolejowych nanoszone są również dodatkowe oznaczenia techniczno - eksploatacyjne w postaci opisów i piktogramów. Oznaczenia te pozwalają na identyfikację pojazdu pod względem istotnych z punktu widzenia eksploatacji i utrzymania parametrów techniczno - eksploatacyjnych.
Wymagania dla oznaczeń określają między innymi normy:
PN-EN 15877-1 "Kolejnictwo - Znaki  na pojazdach kolejowych - Część 1: Wagony towarowe",
PN-EN 15877-2 "Kolejnictwo - Znaki  na pojazdach kolejowych - Część 2: Znaki zewnętrzne na wagonach pasażerskich, pojazdach trakcyjnych, lokomotywach i na maszynach do prac torowych", 
UIC640 "Pojazdy trakcyjne - Napisy, oznaczenia i znaki",
UIC 580 "Napisy i znaki jak i tablice kierunkowe i numerowe dla wprowadzanych do ruchu międzynarodowego pojazdów transportu osobowego"
oraz wewnętrzne instrukcje operatorów.


Przykałdowy fragment oznaczeń na nadwoziu pojazdu kolejowego
A - identyfikator państwa rejestracji pojazdu (tu: Slowenia)
B - oznaczenie dysponenta pojazdu - VKM (tu: Koleje Słoweńskie)
C - numer EVN
D - oznaczenie mas i ilości miejsc
E - oznaczenie długości i rozstawu czopów skrętu
F - oznaczenia mas hamujących
G - oznaczenia systemu hamulca
H - oznaczenie minimalnego promienia łuku toru
H - oznaczenia dot. przetaczania przez górki rozrządowe

   

   
Przykładowe oznaczenia na pojazdach kolejowych

Poniżej znajdują się objaśnienia najważniejszych i wspólnych oznaczeń, a w dalszej części zamieszczone są odnośniki do rozdziałów omawiających oznaczenia dedykowane dla konkretnych rodzajów pojazdów kolejowych.

 
Oznaczenie całkowitej długości pojazdu oraz rozstawu czopów skrętu lub osi
Oznaczenie długości pojazdu, czyli odległość pomiędzy tarczami zderzaków lub głowicami sprzęgów samoczynnych
Oznaczenie rozstawu czopów skrętu (dla pojazdów wózkowych) lub rozstawu skrajnych osi zestawów kołowych (dla pojazdów ostojnicowych)

   
Oznaczenie rozstawu skrajnych osi w wózku (tzw. baza wózka)
(zobacz opis podwozi pojazdów - tutaj)


Oznaczenie podwozia przystosowanego do automatycznej zmiany szerokości rozstawu kół (tu: 1435 / 1520)


Oznaczenie minimalnego promienia skrętu w płaszczyźnie poziomej
Piktogram oznacza po jakim najmniejszym łuku torowym pojazd może się poruszać.

 
Oznaczenie dotyczące przetaczania pojazdu przez górki rozrządowe
Jeżeli pod piktogramem znajduje się wartość liczbowa, to znaczy, że pojazd może być przetaczany przez górki rozrządowe o promieniu nie mniejszym niż podana wartość. Jeżeli pod piktogramem nie ma podanej miary to obowiązuje zakaz przetaczania przez górki rozrządowe (zobacz opis prac manewrowych i rozrządowych - tutaj).


Oznaczenie zakazu rorządzania pojazdu poprzez staczanie lub odrzut - rozrządzanie tylko metodą odstawczą
(zobacz opis prac manewrowych i rozrządowych - tutaj)


Oznaczenie pojazdu wymagającego szczególnej uwagi podczas przetaczania - pojazd nie powinien być przetaczany luzem, ani nie powinno następować jego uderzanie o inny pojazd


Oznaczenie zakazu przejazdu przez hamulce torowe


Oznaczenia miejsca do podnoszenia pojazdu z podwoziem (z wózkami)


Oznaczenie miejsca do podnoszenia pojazdu za przód z podwoziem (z wózkiem)


Oznaczenie miejsca do podnoszenia samego nadwozia pojazdu


Oznaczenie miejsca do podnoszenia pojazdu za przód bez podwozia


Oznaczenie pojazd przystosowanego do przepraw promowych - oznaczenie w miejscach do mocowania


Oznaczenie wytrzymałości sprzęgu czołowego na rozciąganie
(zobacz opis urządzeń pociągowo-zderznych - tutaj)

 
Oznaczenie maksymalnej prędkości eksploatacyjnej


Oznaczenia mas i ilości miejsc w pojazdach pasażerskich (bez podziału na klasy)
A - masa w stanie gotowości do pracy z 50% zapasów materiałów eksploatacyjnych (masa służbowa)
B - masa operacyjna przy normalnym obciążeniu użytkowym (masa brutto)
C - liczba miejsc siedzących


Oznaczenia mas i ilości miejsc w pojazdach pasażerskich (z podziałem na klasy)
A - masa w stanie gotowości do pracy z 50% zapasów materiałów eksploatacyjnych (masa służbowa)
B - masa operacyjna przy normlanym obciążeniu użytkowym (masa brutto)
C - liczba miejsc siedzących (1 klasa - 2 klasa)

W przypadku wagonów pasażersko - bagażowych w rubryce C podaje się liczbę miejsc / wartość maksymalnego dopuszczalnego obciążenia bagażem, a w wagonach bagażowych w rubryce C podaje się wartość maksymalnego dopuszczalnego obciążenia

Powyższe oznaczenia mas i miejsc dotyczą pojazdów pasażerskich. Dla lokomotyw stosuje się jedynie oznaczenie masy w stanie gotowości do pracy z 50% zapasów materiałów eksploatacyjnych.

 
Oznaczenia masy lokomotyw

Przed wejściem aktualnie obowiązujących przepisów i definicji mas wg PN-EN 15663, stosowano oznaczenia: masa własna - czyli masa pojazdu i masa służbowa - czyli masa własna + zapas materiałów eksploatacyjnych.


Dawne oznaczenie masy służbowejOznaczenie podmiotu wykonującego obsługę i daty wykonania (przegląd / naprawę danego poziomu utrzymania)
1 - oznaczenie zakładu
2 - data ukończenia przeglądu / naprawy

 
Oznaczenie jednostki macierzystej pojazdu

 
Oznaczenie osi i kół (zestawów kołowych)
Kolejny numer zestawu i oznaczenie strony pojazdu. Tu przykładowo: zestaw czwarty strona B (oś 4, koło B) i zestaw trzeci strona A (oś 3, koło A).
Strony mogą być oznaczane jako A / B lub odpowiednio L (left) / R (right)
(zobacz opis zestawów kołowych - tutaj)


Inny przykład oznaczeń numeracji zestawów kołowych - tu: oś nr 2 koło nr 3


Oznaczenie dopuszczalnych średnic kół jezdnych (dot. głównie wagonów towarowych)


Oznaczenie przyłącza sanitarnego
Przyłącze wodowania zbiornika wody sanitarnej w układzie zabezpieczającym przed zamarzaniem (koło koloru żółtego) pod warunkiem, że wagon nie stoi bez ogrzewania dłużej niż 12 h, a temperatura zewnętrzna nie spadła poniżej -10 st. C, a przed wyłączeniem ogrzewania temepratura w pojeździe wynosiła nie mniej niż 20 st. C.


Oznaczenie przyłącza sanitarnetgo
Przyłącze wodowania zbiornika wody z zabepieczeniem przed zamarzaniem, przy włączonym ogrzewaniu pojazdu.

Jeżeli piktogram jest w kształcie okręgu (pierścienia) w kolorze zielonym to znaczy, że układ nie jest zabezpieczony przed zamarzaniem nawet przy włączonym ogrzewaniu poajzduOznaczenie miejscu przyłaczy spustowych fekaliów ze zbiornika toalety


Oznaczenia przyłączy sanitarnych i spustowych dla przedziału barowego i toalety


Oznaczenie pojazdu wrażliwego na uderzenia ciśnienia wyposażonego w uszczelniony (zamknięty) system toalet


Oznaczenie pojazdu ciśnieniowo szczelnego (odpornego na uderzenia ciśnienia)


Oznaczenie lokalizacji baterii akumulatorów
A - bezpiecznik baterii
B - skrzynia baterii akumulatorów
(zobacz opis obwodów i układów elektrycznych w pojazdach - tutaj)


Lokalizacja odłącznika baterii akumulatorów

 
Oznaczenie miejsca wlewu paliwa do zbiornika


Oznaczenie miejsca spustu oleju silnikowego z misy silnika spalinowego


Oznaczenie miejsca wlewu AdBlue (przykład)


Oznaczenie wlewu płynu chłodzącego silnika


Oznaczenie miejsca wsypu piasku do zbiorników piasecznic


Oznaczenia:
A - zaworu odcięcia układu smarowania obrzeży kół
B - zbiornika środka smarnego układu smarowania obrzeży kół
C - zbiornika piasecznicy
Zobacz opis ukladów piasecznic - tutaj i układów smarowania obrzeży kół - tutaj.

   
Oznaczenie lokalizacji punktu uziemiającego

   
Oznaczenia dotyczące spełnienia przez pojazd zarysów skrajni określonych w normie PN-EN 15273


   

Oznaczenia dotyczące instalacji rozgłoszeniowej w pojazdach pasażerskich


Oznaczenie wagonu wypoażonego w drugi przewód powietrzny (zasilający) i 12 przewodowy kabel komunikacyjny


Oznaczenie wagonu wyposażonego układ zdalnego sterowania drzwiami, sterowania oświetleniem i transmisji danych informatycznych (cyfra od 3-9 wskazuje charakterystykę magistrali wg UIC 555, UIC 560, UIC 558)
Przykładowo:
2 - pojazd wyposażony w kabel komunikacyjny UIC - 13 przewodowy
3 - pojazd wyposażony w kabel komunikacyjny UIC - 18 - przewodowy

 
Oznaczenie magistrali komunikacyjnych do sterowania drzwiami w wagonach
przykłady:
TB-0 - Niemcy
LAT - Włochy
TBS-OBB - Austria


Oznaczenie napięć zasilania wagonów do jakich pojazd jest przystosowany
(zobacz opis obwodów i układów elektrycznych w pojazdach - tutaj)

Istotne w zakresie oznaczeń są również oznaczenia dotyczące systemu hamulcowego i jego funkcjonalności, w jaki wyposażony jest pojazd. Zobacz również opis układów hamulcowych - tutaj.


Podstawowe oznaczenia systemu hamulcowego (przkładowe)
1 - sytem hamulca
KE - Knorr Bremse
O - Oerlikon
MH - MZT HEPOS
WE - Westinghouse
DK - Dako
SW - SAB WABCO (Wabtec)
FL - FABLOK
itd.

2 - Rodzaje hamulców:
G - nastawa wolnodziałającą towarowa
P - nastawa szybkodziałającą osobowa
R - nastawa szybkodziałająca - wysoki stopień hamowania (hamulec dużej mocy)
GP - przestawiacz nastaw G / P
PR - przestawiacz nastaw P / R  
GPR - przestawiacz nastaw G / P / R
A - automatyczne dostosowanie siły hamowania do obciążenia
E - hamulec elektrodynamiczny
H - hamulec hydrodynamiczny (retarder)
Mg - hamulec elektromagnetyczny szynowy
WB - hamulec wiroprądowy
Mz - hamulec dodatkowy

3 - rodzaj nastawiacza przekładni hamulcowej (dotyczy wagonów z hamulcem klockowym)


Oznaczenia rodzaju zastosowanych hamulców ciernych
1 - hamulce tarczowe
2 - hamulce klockowe ze wstawkami o wysokim współczynniku tarcia
3 - hamulce klockowe ze wstawkami o średnim współczynniku tarcia
4 - hamulce klockowe ze wstawkami o niskim współczynniku tarcia
5 - hamulce elektromagnetyczne szynowe
Brak oznaczenia 1-4 na nadwoziu oznacza, że pojazd jest wyposażony w hamulce klockowe ze wstawkami żeliwnymi.Przykładowe oznaczenie systemu hamulcowego (wagon pasażerski)
<R> - hamulec dużej mocy
O
- system hamulca z zaworem rozrządczym Oerlikon
R - nastawa szybkodziałająca - hamulec dużej mocy + masa hamująca
SAB DRV2A-450 - rodzaj nastawiacza przekładni hamulca klockowego


Przykładowe oznaczenie systemu hamulcowego (wagon pasażerski)
<R> - hamulec dużej mocy
KE
- system hamulca z zaworem rozrządczym firmy KNORR-BREMSE
PR - przestawiacz nastaw P/R
Mg - elektromagnetyczny hamulec szynowy
D - hamulce tarczowe


Przykładowe oznaczenie systemu hamulcowego (EZT)
DK
- system hamulca z zaworem rozrządczym firmy DAKO
R - nastawa szybkodziałająca - hamulec dużej mocy
A - funkcja automatycznego dostosowania siły hamowania do obciążenia pojazdu
E - hamulec elektrodynamiczny


Przykładowe oznaczenie systemu hamulcowego (EZT)
KE - system hamulca z zaworem rozrządczym KE firmy KNORR-BREMSE
P - nastawa szybkodziałająca - osobowa
A - funkcja automatycznego dostosowania siły hamowania do obciążenia pojazdu
E + ep - hamulec elektrodynamiczny, współpracujący z hamulcem elektropneumatycznym
Funkcja mostkowania hamulca bezpieczeństwa (zobacz dalej)


Przykładowe oznaczenie systemu hamulcowego (EZT dwusekcyjny)
2xMH
- 2 systemy z zaworami rozrządczymi MH - HEPOS
A
- funkcja automatycznego dostosowania siły hamującej do obciążenia
PR - przestawiacz nastaw P/R
E - hamulec elektrodynamiczny
K - hamulec klockowy ze wstawkami kompozytowymi o dużym współczynniku tarcia
ep - hamulec elektropneumatyczny


Przykładowe oznaczenie systemu hamulcowego (EZT)
<R> - hamulec dużej mocy
KB C-pn - system hamulca z zaworem rozrządczym KB C firmy KNORR BREMSE
R - nastawa szybkodziałająca - hamulec dużej mocy
A - funkcja automatycznego dostosowania siły hamującej do obciążenia pojazdu
E - hamulec elektrodynamiczny
Mg - hamulec elektromagnetyczny szynowy
D - hamulce tarczowe


Przykładowe oznaczenie systemu hamulcowego (wagon pasażerski)
<R>
- hamulec dużej mocy
KE - system hamulca z zaworem rozrządczym KE firmy KNORR BREMSE
GPR - przestawiacz nastaw G/P/R


Przykładowe oznaczenie systemu hamulcowego (lokomotywa)
<R>
- hamulec dużej mocy
SW - system hamulca z zaworem rozrządczym SW firmy SAB-WABCO (WABTEC)
GPR - przestawiacz nastaw G/P/R
E - hamulec elektrodynamiczny
mZ - hamulec dodatkowy


Przykładowe oznaczenie systemu hamulcowego (SZT z przekładnią hydrodynamiczną)
<R> - hamulec dużej mocy
ep - hamulec elektropneumatyczny z funkcją mostkowania hamulca bezpieczeństwa
KE - system hamulca z zaworem rozrządczym KE firmy KNORR-BREMSE
R - nastawa szybkodziałająca - hamulec dużej mocy
A - funkcja automatycznego dostosowania siły hamowania do obciążenia pojazdu
H - hamulec hydrodynamiczny (retarder)
Mg - hamulec szynowy
D - hamulce tarczoweOznaczenie wyposażenia pojazdu w hamulce tarczowe

   
 
Przykładowe oznaczenia mas hamujących dla poszczególnych trybów, rodzajów hamowania i nastaw hamulca


Oznaczenie maksymalnej masy hamującej bez podawania mas dla pojazdu próżnego i ładownego
(może być stosowane tylko gdy pojazd jest wyposażony w funkcję automatycznego dostosowania siły hamowania do obciążenia)


Oznaczenie masy hamującej dla hamulca ręcznego


Oznaczenie masa hamującej dla hamulca sprężynowego postojowego

   
Oznaczenie miejsc lokalizacji rękojeści do odluźniania hamulca postojowego


Dźwignia przestawcza nastaw hamulca G/P/R z masami hamującymi

W zakresie oznaczeń układow hamulcowych stosowane są również oznaczenia dotyczące szczegółów funkcjonalnych dla ukladów hamulców elektropneumatycznych (EP), w tym funkcji mostkowania (przerywania) działania hamulca bezpieczeństwa (EBO - Emergency Brake Override).


Pojazd wyposażony w hamulec EP i funkcję EBO
1 - pełne wyposażenie w hamulec EP (kolor żółty) - uproszczony układ sterowania hamulcem (magistrala 4 przewodowa)
2 - funkcja mostkowania hamulca bezpieczeństwa (EBO)


Pojazd wyposażony w hamulec EP
i funkcję EBO
1 - tylko magistrala komunikacyjna hamulca EP (kolor czerwony)
2 - funkcja mostkowania hamulca bezpieczeństwa (EBO)


Pojazd wyposażony w hamulec EP i funkcję EBO

1 - pojazd wyposażony w system EBO sterowany magistralą komunikacyjną 9 przewodową.
2 - pełne wyposażenie hamulca EP (gdy piktogram żółty), tylko magistrala komunikacyjna EP (gdy piktogram czerwony) sterowany magistralą 9 przewodową
3 - pojazd wyposażony w magistralę komunikacyjną NBÜ odpowiadającą za funkcję EBO


Oznaczenie miejsca przyłączania zewnętrznego zasilania sprężonym powietrzem (PZ)


Oznaczenie przłączy zewnetrzengo zasilania elektrycznego (tzw. zasilanie peronowe)
(zobacz opis obwodów i układów elektrycznych w pojazdach - tutaj)


Oznaczenie lokalizacji zaworu odcięcia zasilania sprężyn pneumatycznych usprężynowania II stopnia


Oznaczenie lokalizacji umiejscowienia sprzęgu awaryjnego


Oznaczenie lokalizacji bezpośrednio niewidocznych kurków odcinających

Na pojazdach stosowane są również piktogramy dotyczące bezpieczeństwa.

   
Przykładowe oznaczenia bezpieczeństwa
(zakaz zbliżania się z otwartym ogniem i  ryzyko porażenia prądem elektrycznym)


Wśród oznaczeń na pojazdach kolejowych wyróżnia się również te dotyczące pasażerów. Występują one w formie piktogramów jak i opisów. Służą on zapewnieniu informacji, komfortu i bezpieczeństwa podróży.

    
Oznaczenia stref pasażerskich 2 klasy i inne oznaczenia informacyjne dla pasażerów

   
Żółte pasy informujące o strefach klasy 1


W pojazdach pasażerskich stosowane są ujednolicone oznaczenia informacyjno - eksploatacyjne dla pasażerów w tym piktogramy, opisy oraz tablice realcyjne, w formie plansz lub wyświetlaczy. Obecnie produkowane pojazdy pasażerskie muszą być przystosowane do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się i osób niepełnosprawnych. Stąd w pojazdach stosuje się szereg udogodnień wraz z piktogramami informacyjnymi i opisami w języku Braille’a, określonych przepisami europejskimi (np. w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności - TSI PRM).

Poniżej znajdują się odnośniki do dedykowanych opisów oznaczeń poszczególnych rodzajów taboru kolejowego:

  Oznaczenia pojazdów trakcyjnych


  Oznaczenia wagonów pasażerskich


  Oznaczenia wagonów towarowych


  Oznaczenia lokomotyw parowych