transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym > Przejazdy i przejścia kolejowe

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać przejazdy i przejścia oraz wymagania odnośnie ich wyposażania w urządzenia zabezpieczenia ruchu są ustanawiane przez właściwego ministra w drodze rozporządzenia. Wyróżnia się następujące kategorie przejazdów i przejść: A, B, C, D, E, F.
W zależności od kategorii przejazdy i przejścia zabezpiecza odpowiednimi urządzeniami i według ustalonych przepisami zasad.

Przejazdy i przejścia kategorii A

Przejazdy i przejścia kategorii B i C

Przejazdy i przejścia kategorii D, E i F

Sygnalizacja akustyczna