transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym > Przejazdy i przejścia kolejowe

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia oraz wymagania odnośnie ich wyposażania w urządzenia zabezpieczenia ruchu są ustanawiane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1744) - zobacz rozporządzenie.
Wyróżnia się następujące kategorie przejazdów i przejść: A, B, C, D, E, F.
Skrzyżowania linii kolejowych z drogami mogą być stosowane na trasach kolejowych, na których prędkość jazdy pociągów nie przekracza 160 km/h.

Przejazdy kategorii A

Przejazdy kategorii B i C

Przejazdy kategorii D

Przejścia kategorii E i przejazdy / przejścia kategorii F

Sygnalizacja akustyczna


PAMIĘTAJ!!! W sytuacji zagrożenia na przejeździe kolejowym skorzystaj z "żółtej naklejki" umieszczonej na napędzie rogatkowym, sygnalizatorze, znakach G-3, G-4 - "krzyż św. Andrzeja". Na naklejce podany jest indywidualny numer przejazdu oraz wykaz telefonów alarmowych. Podanie numeru identyfikacyjnego służbom ratowniczym pozwala na szybką lokalizację skrzyżowania oraz podjęcie odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie skutków zagrożenia.

 
Żółta naklejka na znaku G-3 (1) i napędzie rogatki (2)

Zapory (drągi) rogatek na przejazdach z samoczynną sygnalizacją przejazdową posiadają konstrukcję umożliwiającą ich proste wyłamanie na wypadek zablokowania się pomiędzy nimi - NIE WAHAJ SIĘ ICH WYŁAMAĆ - TO MOŻE URATOWAĆ TWOJE ŻYCIE. Koszty naprawy pokrywane są z polisy OC.


Strefa wyłamywania (osłabiona konstrukcja drąga zapory)

 
Strefa wyłamywania (osłabiona konstrukcja drąga zapory - widoczny łącznik kompozytowy)

Więcej informacji o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach znajdziesz na stronie kampanii "BEZPIECZNY PRZEJAZD":