transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym > Urządzenia zdalnego sterowania ruchem

1) Założenia ogólne
1. Urządzenia zdalnego sterowania przeznaczone są do nastawiania z odległości elektrycznych urządzeń SRK zainstalowanych na posterunkach ruchu oraz sterowania blokadą liniową (w przypadku SBL w zakresie zmiany kierunku ruchu) na wybranym odcinku linii lub w węźle.
Urządzenia zdalnego sterowania nie muszą spełniać warunków bezpieczności. Warunki te muszą spełniać sterowane nimi urządzenia SRK.

2. Urządzenia zdalnego sterowania stosuje się w celu:
1) zwiększenia płynności ruchu kolejowego;
2) zwiększenia zdolności przelotowej linii lub przepustowej węzła;
3) zmniejszenia kosztów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

3. Posterunki ruchu oraz szlaki objęte zdalnym sterowaniem z zasady powinny być wyposażone w układową kontrolę niezajętości torów i rozjazdów. W przypadku, gdy ruch pociągów na szlaku prowadzony jest w oparciu o półsamoczynną blokadę liniową dla stwierdzania nieząjętości dopuszcza się stosowanie urządzeń do stwierdzania końca pociągu.

 


2) Funkcje pełnione przez urządzenia zdalnego sterowania
1. Urządzenia zdalnego sterowania powinny spełniać następujące funkcje:
1) zbierać na bieżąco informacje o sytuacji ruchowej na podstawie stanu urządzeń srk (położenia zwrotnic, sygnałów na sygnalizatorach, zajętości obwodów torowych i zwrotnicowych. realizacji nastawianych przebiegów, kierunku blokady itp.);
2) przekazywać z nastawni zdalnego sterowania polecenia nastawcze do urządzeń sterowanych (np. przestawianie zwrotnic, zmiana sygnałów na sygnalizatorach, zmiana kierunku sbl);
3) rejestrować (archiwizować) dane dotyczące stanu urządzeń istotne dla prowadzenia i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, a mianowicie:
a) polecenia nastawcze;
b) zmiany sygnałów na semaforach;
c) rozprucia i zaniki kontroli zwrotnic;
d) przepalenie włókien głównych żarówek;
e) powstanie przerwy i źródło zasilania;
f) niespodziewaną zajętość obwodu torowego;
g) powstanie ograniczenia dyspozycyjności systemu.
4) zapewnić ustawienie na sygnalizatorach sygnału zabraniającego oraz przerywać wykonywanie polecenia, jeżeli nie powoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w przypadku przerwy transmisji pomiędzy nastawnią zdalnego sterowania, a nastawnią miejscową; wyłączenie napięcia nastawczego może nastąpić po zakończeniu pełnego cyklu nastawczego przestawiającej się zwrotnicy;
5) zapewniać możliwość przejścia na nastawianie miejscowe całej stacji sterowanej lub grup obiektów;
6) wykluczać możliwość równoczesnego sterowania stacją lub urządzeniami z więcej niż jednego miejsca;
7) wykrywać niewykonalne polecenia;
8) wykluczać możliwość przypadkowego wygenerowania polecenia niechronionego zależnościami;
9) diagnozować własną aparaturę;
10) przekazywać (w miarę potrzeby) dane do innych systemów.

2. Urządzenia zdalnego sterowania powinny spełniać wymagania PKP w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej.

3. Dopuszcza się obsługę za pomocą urządzeń zdalnego sterowania innych urządzeń np. oświetlenie terenu, ogrzewanie pomieszczeń i zwrotnic, systemów przeciwwłamaniowych itp.


3) Nastawnice zdalnego sterowania
1.Zdalne sterowanie urządzeniami srk oraz zobrazowanie ich stanu w nastawni zdalnego sterowania należy realizować na zasadach przewidzianych dla urządzeń komputerowych.

2. Miejscowe nastawianie urządzeń srk oraz zobrazowanie ich stanu w nastawni miejscowej należy realizować na zasadach przewidzianych dla urządzeń komputerowych lub przekaźnikowych.4) Zobrazowanie stanu urządzeń zdalnie sterowanych:
1. Urządzenia zdalnego sterowania powinny zapewniać ciągłą i równoczesną informację stanu urządzeń całego obszaru zdalnego sterowania i obiektu aktualnie sterowanego.

2. Zobrazowanie stanu urządzeń obszaru zdalnego sterowania musi być realizowane minimum w formie obrazu uproszczonego. Szczegółowe zobrazowanie może być realizowane dla części wyżej wymienionego obszaru np. stacja lub grupa roziazdów. Wybór obszaru do szczegółowego zobrazowania dokonuje personel obsługi.

3. Formy zobrazowania stanu urządzen zawierają:
1) obraz uproszczony, który przedstawia informację umożliwlającą śledzenie przemieszczania się pociągów z dokładnością do jednej drogi przebiegu, toru stacyjnego (przy wykorzystaniu ogólnych symboli urządzeń zdalnie sterowanych) wraz z przyległymi szlakami oraz stany awaryjne urządzeń zdalnie sterowanych;
2) obraz szczegółowy, który przedstawia pełną informację o stanie urządzeń srk na poziomie szczegółowości umożliwiającym operatywne prowadzenie ruchu: zawiera on wszystkie informacje obrazu uproszczonego.
Jeśli warunki miejscowe na to pozwalają może być stosowane tylko zobrazowanie szczegółowe. Dopuszczalne jest stopniowanie zobrazowania w zależności od potrzeb ruchowych.

4. W urządzeniach zdalnego sterowania powinna być zapewniona rejestracja istotnych dla prowadzenia i bezpieczeństwa ruchu kolejowego zmian stanu urządzeń, poleceń, meldunków w nastawni zdalnego sterowania oraz, o ile są takie możliwości, w nastawni miejscowej.