transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Sygnalizacja kolejowa > Ogólne informacje o sygnalizatorach przytorowych

1) Podstawa prawna
Opis sygnalizacji kolejowej powstał na podstawie przepisów: Instrukcja o sygnalizacji w PKP - Ie-1 (E1), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444) z późniejszymi zmianami oraz Wytycznych Technicznych Budowy Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym - Ie-4 (WTB-E10) z 2014 roku.2) Rodzaje sygnalizatorów
1. Sygnalizatory przytorowe ze względu na konstrukcję dzielą się na kształtowe i świetlne.

2. Sygnalizatory kształtowe można stosować tylko na liniach niezelektryfikowanych przy przebudowie lub remontach istniejących urządzeń srk z sygnalizacją kształtową.

3. W nowobudowanych i modernizowanych urządzeniach srk należy stosować tylko sygnalizatory świetlne.

4. Sygnalizatory świetlne mogą być wysokie (latarnie sygnałowe umieszczone na masztach lub innych konstrukcjach wsporczych) oraz karzełkowe (latarnie sygnałowe umieszczone bezpośrednio na fundamencie sygnalizatora).

5. Latarnie sygnałowe sygnalizatorów pociągowych z zasady powinny być umieszczone na masztach lub bramkach sygnałowych. Za zgodą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. można stosować sygnalizatory karzełkowe pociągowe jako semafory, sygnalizatory powtarzające, sygnalizatory sygnału zastępczego.

6. Semafory karzełkowe nie mogą być stosowane na szlakach i na stacjach przy torach głównych zasadniczych oraz przy torach, po których odbywają się jazdy pociągów bez zatrzymania.

7. Liczba komór sygnałowych w latarni sygnalizatora świetlnego powinna być taka, aby możliwe było wyświetlanie sygnałów odpowiednio do potrzeb ruchowych i funkcji sygnalizatora. W komorę sygnału zastępczego mogą być wyposażane wszystkie semafory z wyjątkiem semaforów odstępowych.

8. Sygnalizatory ze względu na rodzaj podawanych sygnałów dzielą się na:
1) pociągowe, do których zalicza się: semafory, tarcze ostrzegawcze, sygnalizatory powtarzające, sygnalizatory sygnału zastępczego itarcze ostrzegawcze przejazdowe;
2)manewrowe, do których zalicza się tarcze manewrowe i rozrządowe. Sygnały manewrowe mogą być również podawane na semaforach świetlnych znajdujących się w obrębie stacji – za wyjątkiem semaforów wjazdowych.

9. Semafory ze względu na miejsce ustawienia oraz funkcję na posterunku ruchu dzielą się na:
1) wjazdowe,
2) wyjazdowe (w tym wyjazdowe grupowe),
3) drogowskazowe,
4) odstępowe (obsługiwane i samoczynne),


SEMAFORY WJAZDOWE:
1. Semafory wjazdowe stosuje się do sygnalizowania wjazdów z torów szlakowych. Należy je ustawiać przed stacją, mijanką, posterunkiem odgałęźnym i bocznicowym.

2. W uzasadnionych przypadkach za zgoda PKP PLK S.A. można stosować zamiast semafora wjazdowego z toru szlakowego przeciwnego od zasadniczego sygnalizator sygnału zastępczego (bez komory światła czerwonego) ustawiony na wysokości semafora wjazdowego.

3. Semafory wjazdowe na liniach wielotorowych należy ustawiać w jednej linii, prostopadłej do osi torów.


SEMAFORY WYJAZDOWE i WYJAZDOWE GRUPOWE:
1. Semafory wyjazdowe stosuje się do sygnalizowania wyjazdów z torów stacyjnych na szlak.

2. Semafory wyjazdowe należy stosować na wszystkich stacjach linii magistralnych, pierwszorzędnych i drugorzędnych. Na linach znaczenia miejscowego, jeżeli prędkość pociągów nie przekracza 40 km/h można nie stosować semaforów wyjazdowych.

3. Semafory wyjazdowe można stosować również na posterunkach odgałęźnych i bocznicowych, na których istnieje np. potrzeba osygnalizowania miejsca zatrzymania się pociągów w obrębie posterunku lub wynika to z innych potrzeb techniczno-ruchowych.

4. Wyjazd z wydzielonej grupy torów, przy których nie ma semaforów wyjazdowych należy sygnalizować sygnałem zezwalającym na semaforze wyjazdowym grupowym i sygnałem z białym światłem migowym (przy wygaszeniu światła czerwonego) na sygnalizatorze ustawionym przy torze, z którego przygotowany jest wyjazd.


Sygnały na semaforach przy wyjeździe z grupy torów

W powyższym przypadku urządzenia srk powinny pozwalać na realizację jednocześnie tylko jednego przebiegu z tej grupy torów.

5. Semafor wyjazdowy grupowy może być również stosowany za semaforami wyjazdowymi. Wówczas należy ustawiać go w pobliżu semafora wjazdowego na zasadach określonych jak dla semaforów wjazdowych lub za ostatnią zwrotnicą w drodze przebiegu.

6. Podanie sygnału zezwalającego na wyjazd na semaforze wyjazdowym może nastąpić dopiero po podaniu sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym grupowym (kolejność nastawiania). Dotyczy to również przypadku, gdy wyjazd z danego toru sygnalizowany jest sygnałem zastępczym.

7. Dla wyjazdu pociągu na tor szlakowy przeciwny do zasadniczego sygnał na semaforze wyjazdowym należy uzupełnić wskaźnikiem W24 wyświetlanym jednocześnie z sygnałem zezwalającym albo z sygnałem zastępczym. W przypadku zastosowania semafora wyjazdowego grupowego usytuowanego na odcinku pomiędzy końcem drogi zwrotnicowej, a semaforem wjazdowym należy zastosować wskaźnik W24 również na tym semaforze, przy jednoczesnym zastosowaniu wyświetlanego wskaźnika W24 na semaforach wyjazdowych.

Kliknij aby powiększyć    Wskaźnik W24
Oznacza wyjazd na tor szlaku dwutorowego w kierunku przeciwnym do zasadniczego (jazda po torze przeciwnym do zasadniczego). Sygnał wyświetla się na wskaźniku w momencie wyświetlenia na semaforze sygnału zezwalającego na jazdę.


8. Semafory wyjazdowe należy ustawiać tak, aby:
1) uzyskać maksymalną długość użyteczną toru,
2) mogła być dopuszczona największa ilość przebiegów jednocześnie,
3) sygnały na semaforze były widoczne z miejsca zatrzymania się czoła pociągu pasażerskiego przy peronie,
Semafory wyjazdowe w miarę możliwości należy ustawiać w linii prostopadłej lub skośnej do osi torów.

9. Semafor wyjazdowy można ustawić w odległości drogi ochronnej mierzonej nie od pierwszego miejsca niebezpiecznego, lecz od jednego z następnych.SEMAFORY DROGOWSKAZOWE:
1. Semafory drogowskazowe stosuje się w celu bliższego określenia drogi przebiegu pociągu, jeżeli ze względu na warunki ruchowo-torowe nie wystarczają do tego semafory wjazdowe lub wyjazdowe.

2. Semafory drogowskazowe należy ustawiać według zasad obowiązujących dla semaforów wyjazdowych.

3. Jeżeli pomiędzy semaforem drogowskazowym, a semaforem poprzedzającym go, zastosowano kolejność nastawiania, to za semaforem drogowskazowym nie stosuje się drogi ochronnej.SEMAFORY ODSTĘPOWE:
1. Semafory odstępowe dzielą się na:
- samoczynne, sterowane urządzeniami Samoczynnej Blokady Liniowej na szlaku lub na stacji,
- sterowane z posterunku odstępowego (obsługiwanego lub automatycznego) na szlaku.

2. Semafory odstępowe samoczynne należy rozmieszczać według zasad podanych w "rozmieszczaniu sygnalizatorów".

3. Semafory odstępowe sterowane z posterunku odstępowego należy ustawiać w odległości min. 100 m od miejsca niebezpiecznego, z zachowaniem zasad określonych w "ustawianiu sygnalizatorów".SYGNALIZATORY POWTARZAJĄCE:
1. Sygnalizatory powtarzające stosuje się przed semaforem, którego wskazania są niewidoczne z wymaganej odległości. Można je stosować przed semaforami, z wyjątkiem semaforów wjazdowych na szlakach wyposażonych w Samoczynną Blokadą Liniową.

2. Jeżeli zachodzi potrzeba, można stosować więcej niż jeden lecz nie więcej niż trzy sygnalizatory powtarzające. Należy je ustawiać po tej samej stronie toru co semafor, do którego się one odnoszą.SYGNALIZATOR SYGNAŁU ZASTĘPCZEGO:
1. W przypadkach uzasadnionych warunkami techniczno - ruchowymi, na czas przebudowy, przy torze szlakowym dla jazd w kierunku przeciwnym do zasadniczego, w miejscu gdzie powinien stać semafor wjazdowy lub w przypadku wyjazdu na tor szlakowy w kierunku przeciwnym do zasadniczego,w miejscu gdzie powinien stać semafor wyjazdowy można za zgodą PKP PLK S.A. ustawić sygnalizator sygnału zastępczego dla sygnalizowania wjazdu lub wyjazdu na lub z tych torów.TARCZE OSTRZEGAWCZE:
1. Tarcza ostrzegawcza przeznaczona jest do przekazywania informacji o sygnale na semaforze, do którego się odnosi. Tarcze należy ustawiać według zasad wynikających z "ustawiania sygnalizatorów".

2. Tarcze ostrzegawcze należy ustawiać przed semaforami wjazdowymi, odstępowymi sterowanymi z posterunku odstępowego (obsługiwanego lub automatycznego) oraz przed semaforami wyjazdowymi z torów, po których przejeżdżają pociągi bez zatrzymania. Tarcze ostrzegawcze ustawia się również przed semaforami drogowskazowymi i wyjazdowymi, jeżeli odległość pomiędzy kolejnymi semaforami jest większa od dwukrotnej drogi hamowania
Funkcję tarczy ostrzegawczej spełnia semafor świetlny, jeżeli za nim nie została ustawiona tarcza ostrzegawcza odnosząca się do następnego semafora. Tarcze ostrzegawcze należy ustawiać również przed semaforami dwustawnej SBL.

3. Tarcze ostrzegawcze świetlne można stosować przed semaforami kształtowymi. W przypadku stosowania świetlnej tarczy ostrzegawczej przelotowej przy semaforze kształtowym tarcza ta w stanie zasadniczym tego semafora musi być ciemna. Wyświetlenie sygnału na takiej tarczy może nastąpić dopiero po podaniu sygnału zezwalającego na semaforze. W takim przypadku zaleca się stosowanie elektrycznych latarń sygnałowych do oświetlenia tego semafora.
Tarcza ostrzegawcza przelotowa może być wolnostojąca lub umieszczona na maszcie semafora.

4. Sygnały na tarczy ostrzegawczej kształtowej ustawionej przy semaforze wjazdowym lub drogowskazowym odnoszą się do wszystkich semaforów, do których może dojechać pociąg na sygnał zezwalający podawany na tym semaforze (wjazdowym lub drogowskazowym).

5. Przy sygnalizacji kształtowej na liniach magistralnych i pierwszorzędnych należy stosować świetlne tarcze ostrzegawcze do semaforów wjazdowych. Na liniach drugorzędnych i miejscowego znaczenia mogą być stosowane kształtowe tarcze ostrzegawcze dwustawne.
Tarcze ostrzegawcze nieruchome mogą być stosowane przed semaforami w urządzeniach stałych tylko na liniach drugorzędnych i miejscowego znaczenia za zgodą PKP PLK S.A.

6. Na odcinkach linii wyposażonych w trzystawną Samoczynną Blokadę Liniową funkcję tarczy ostrzegawczej semafora wjazdowego spełnia ostatni, na danym szlaku, semafor odstępowy.
W przypadku czterostawnej Samoczynnej Blokady Liniowej ostatni semafor spełnia również funkcję tarczy ostrzegawczej ponieważ jest ustawiony w odległości drogi hamowania.

7. Wzajemna zależność sygnałów na semaforze i odnoszącej się do niego tarczy ostrzegawczej powinna spełniać następujące warunki:
1) sygnał na tarczy ostrzegawczej, uprzedzający o sygnale zezwalającym na semaforze nie może ukazać się wcześniej niż sygnał zezwalający na semaforze,
2) sygnał na tarczy ostrzegawczej uprzedzający o sygnale „Stój” na semaforze nie może ukazać się później niż sygnał „Stój „ na semaforze,
3) sygnał zezwalający na ostatnim semaforze Samoczynnej Blokady Liniowej spełniającym funkcję tarczy ostrzegawczej może ukazać się wówczas, gdy wjeżdżający pociąg wjedzie poza miejsce niebezpieczne za semaforem wjazdowym, na semaforze wjazdowym wyświetli się sygnał ”Stój” i odstęp chroniony tym semaforem samoczynnym jest wolny.TARCZE OSTRZEGAWCZE PRZEJAZDOWE:
1. Tarcze ostrzegawcze przejazdowe stosuje się do sygnalizowania, maszynistom pojazdów kolejowych, stanu działania urządzeń SSP lub urządzeń rogatkowych na przejeździe kolejowo–drogowym kategorii A.

2. Tarcze ostrzegawcze przejazdowe należy ustawiać zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawiania sygnalizatorów w odległości umożliwiającej zatrzymanie pociągu bezpośrednio przed przejazdem kolejowo – drogowym. Na linii dwutorowej tarcze przejazdowe należy ustawiać dla kierunku zasadniczego i przeciwnego do zasadniczego.
Wymagania odnośnie widoczności tych tarcz są takie same jak dla tarcz ostrzegawczych.wstanie zasadniczym tarcze ostrzegawcze przejazdowe są ciemne, a ich aktywacja jest realizowana selektywnie dla toru i kierunku jadącego pojazdu kolejowego.

3. Przed tarczą ostrzegawczą przejazdową należy ustawiać wskaźniki "W11p”.SYGNALIZATORY MANEWROWE:
1. Sygnalizatory manewrowe stosuje się do podawania sygnałów manewrowych.

2. Sygnalizatorami manewrowymi są:
- tarcze manewrowe świetlne lub kształtowe.
- semafory stacyjne (za wyjątkiem semaforów wjazdowych) jeżeli można wyświetlić na nich sygnał „jazda manewrowa dozwolona”,
- tarcze rozrządowe.

3. Tarcze manewrowe należy stosować w następujących przypadkach:
- gdy w danej grupie torów pracuje więcej niż jedna lokomotywa
- gdy jazdy manewrowe przecinają tory główne,
- gdy zastosowano zorganizowane przebiegi manewrowe na stacji,
- w miejscu, gdzie rozpoczyna się jazda manewrowa, np. z żeberka lub toru postojowego, z lokomotywowni, z wagonowni, z bocznicy itp.,
- przy każdym torze grzbietowym górki rozrządowej (oprócz tarczy rozrządowej),
- przy torach grupy kierunkowej od strony górki rozrządowej, gdy z danej wiązki torów odbywają się jazdy manewrowe (z pominięciem górki rozrządowej). Warunek ten nie dotyczy jazd lokomotyw dopychających,
- przed zwrotnicą warunkową.

4. Tarcze manewrowe należy ustawiać z prawej strony toru, do którego się odnoszą. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą PKP PLK S.A. dopuszcza się ustawienie tarczy manewrowej po lewej stronie toru.

5. W przypadku sygnalizowania jazd manewrowych na semaforze znajdującym się w odległości większej niż 120 m od miejsca niebezpiecznego – ukresu, należy stosować dodatkowo tarczę manewrową jako ochronę boczną.

6.T arcze rozrządowe "Tr" stosuje się do sterowania rozrządem na górkach rozrządowych. Zaleca się stosowanie tarcz rozrządowych świetlnych.

7. Tarczę rozrządową należy ustawiać przy torze na grzbiecie górki rozrządowej. W razie potrzeby może być ustawionych kilka tarcz rozrządowych wzdłuż torów, z których prowadzony jest rozrząd. W tym przypadku wskazania na wszystkich tarczach rozrządowych powinny być jednakowe.

8. W przypadku, gdy są dwie grupy torów, z których prowadzi się rozrząd można stosować dwa oddzielne rzędy tarcz rozrządowych. Tarcze poszczególnych rzędów powinny odnosić się do przypisanych im grup torów.

9. Sygnały na tarczy rozrządowej mogą być wygaszane na czas przerwy w rozrządzaniu, po zepchnięciu składu pociągu z górki rozrządowej.3) Ustawianie sygnalizatorów
1.Sygnalizatory należy ustawiać lub zawieszać obok toru, do którego się odnoszą, poza obrysem obowiązującej skrajni budowli linii kolejowej, tak aby była zapewniona wymagana widoczność sygnałów. Maksymalna odległość sygnalizatora od osi toru nie powinna być większa niż 4 m.

2. Semafory wjazdowe należy ustawiać z zachowaniem skrajni budowli linii kolejowej obowiązującej dla szlaku.

3. Jeżeli szerokość międzytorza uniemożliwia ustawienie sygnalizatora wysokiego to należy zastosować jedno z następujących rozwiązań:
1) ustawić sygnalizator karzełkowy,

2) umieścić latarnię sygnałową sygnalizatora pociągowego na specjalnej konstrukcji wsporczej (bramce sygnałowej),
3) ustawić sygnalizator w innym miejscu z zastosowaniem odpowiednich wskaźników.

4. Sygnalizatory pociągowe należy ustawiać według następujących zasad:
1) na posterunkach zapowiadawczych i bocznicowych – po prawej stronie toru do którego się odnoszą, patrząc w kierunku jazdy, z wyłączeniem:
a) dwutorowych łącznic pomiędzy okręgami nastawczymi (głowicami rozjazdowymi) tego samego posterunku ruchu – gdzie należy ustawiać sygnalizatory według zasad określonych w pkt. 3),
b) odcinków torów pomiędzy głowicą rozjazdową a semaforem wjazdowym – gdzie należy ustawiać sygnalizatory według zasad określonych w pkt. 3 z zastosowaniem wskaźnika W15 dla sygnalizatorów usytuowanych po lewej stronie toru.

2) na szlakach jednotorowych – po prawej stronie, patrząc w kierunku jazdy. W przypadku zbliżenia toru z prawej strony na odległość mniejszą niż 10 m, jeżeli różnica poziomów jest mniejsza niż 2,5 m – po lewej stronie toru patrząc w kierunku jazdy (rys. 1).


Rysunek 1


3) na szlakach dwutorowych – po zewnętrznej stronie torów, tzn. dla toru prawego po prawej stronie, a dla toru lewego – po lewej stronie (rys. 2), patrząc w kierunku jazdy,


Rysunek 2


4) na szlakach o dwu i większej liczbie torów, jeżeli odległość pomiędzy osiami sąsiednich torów jest mniejsza od 10 m i różnica poziomów jest mniejsza niż 2,5 m – po zewnętrznej stronie, przy torach skrajnych i po prawej stronie przy torach nieskrajnych, patrząc w kierunku jazdy (rys. 3),


Rysunek 3


5) na szlakach dwu i wielotorowych jeżeli odległość pomiędzy osiami sąsiednich torów jest równa lub większa niż 10 m albo różnica poziomów sąsiednich torów jest równa lub większa niż 2,5 m – po prawej stronie toru, patrząc w kierunku jazdy (rys. 4).


Rysunek 4


5. Jeżeli na szlaku następuje zbliżenie dwóch lub więcej torów na odległość między ich osiami mniejszą niż 10 m i różnica poziomów jest mniejsza niż 2,5 m, to sygnalizatory pociągowe na tym odcinku należy ustawiać odpowiednio według zasad podanych w ust. 4 punkt 3 i 4 (rys. 5).


Rysunek 56. Sygnalizatory pociągowe, można wyjątkowo ustawiać w innym miejscu niż wynika to z zasad podanych w ust. 4 i 5, jeżeli zachowanie tych zasad nie jest możliwe, albo jest to uzasadnione warunkami lokalnymi. Każde odstępstwo od obowiązujących zasad ustawiania sygnalizatora pociągowego względem toru do którego się on odnosi, określonych w ust. 4 i 5 wymaga:
1) uzasadnienia techniczno-ruchowego,
2) zachowania warunków widoczności,
3) umieszczenia wskaźnika W15 w miejscu, gdzie powinien być umieszczony sygnalizator.

7. Należy unikać ustawiania semaforów:
1) w tunelach i na mostach,
2) za tunelami w odległości mniejszej od najdłuższego pociągu pasażerskiego kursującego na danej linii,
3) bezpośrednio za mostami,
4) gdy średnie wzniesienie toru przed semaforem wynosi powyżej 6 ‰,
5) w miejscach, gdzie przednia część najdłuższego, kursującego na tej linii pociągu (1/3 składu) zatrzymanego przed semaforem znajdowałaby się na spadku lub w poziomie, a pozostała jego część tylna na wzniesieniu średnim powyżej 6 ‰ (co może grozić zerwaniem pociągu przy ruszaniu),
6) za przejazdami kolejowo–drogowymi w odległości mniejszej od najdłuższego pociągu kursującego na danej liniioraz przed przejazdami kolejowo – drogowymi.
7) bezpośrednio przed peronami,
8) w sąsiedztwie przęseł izolowanych sekcjonowania sieci trakcyjnej.

8. Jeżeli następuje zbliżenie torów na odległość mniejszą niż 10 m przy różnicy poziomów mniejszej niż 2,5 m, a nie ma możliwości ustawienia semafora po prawej stronie, wówczas można ustawić semafor po lewej stronie toru lub głowicę tego semafora umieścić na wspólnym maszcie z semaforem odnoszącym się do sąsiedniego toru (rys. 6) pod warunkiem, że zapewniona jest konstrukcyjna wytrzymałość masztu. W tej sytuacji sygnały zezwalające należy wzajemnie uzależnić tak, aby wykluczyć możliwość podania sygnału zezwalającego w jednej głowicy sygnałowej, gdy w drugiej głowicy brak obrazu sygnałowego (semafor ciemny).


Rysunek 6

4) Rozmieszczenie sygnalizatorów
1. Odległość między tarczą ostrzegawczą, a semaforem oraz między dwoma kolejnymi semaforami, obok których pociągi mogą przejeżdżać z maksymalną dla danego odcinka linii prędkością nie powinna być mniejsza od drogi hamowania obowiązującej dla tego odcinka linii. Nie dotyczy to semaforów samoczynnej blokady liniowej czterostawnej oraz odległości pomiędzy semaforem wyjazdowym i grupowym semaforem wyjazdowym, między którymi jest kolejność nastawiania. Jeżeli nie można uzyskać tej odległości to należy postąpić zgodnie z postanowieniami ust. 5. (Opis SBL w dlaszej części)

2. W obrębie tego samego posterunku ruchu wymieniona na wstępie odległość nie powinna być większa niż 2-krotna obowiązująca na danym odcinku linii droga hamowania. Jeżeli odległość ta jest większa, to w zależności od miejscowych warunków techniczno-ruchowych, należy umieścić miedzy nimi tarczę ostrzegawczą lub dodatkowy semafor.

3. Na szlakach z Samoczynną Blokadą Liniową czterostawną odległość między trzema kolejnymi semaforami (dwa odstępy blokowe) nie może być mniejsza od drogi hamowania obowiązującej na danym odcinku linii, przy czym odległość miedzy kolejnymi semaforami nie może być mniejsza niż połowa obowiązującej drogi hamowania.

4. Na szlakach wyposażonych w jednoodstępową Półsamoczynną Blokadę Liniową należy stosować następujące zasady:
1) dla szlaku o długości większej lub równej podwójnej drodze hamowania, obowiązującej na danym odcinku linii, przed semaforami wjazdowymi należy ustawiać tarcze ostrzegawcze,
2) )dla szlaku o długości mniejszej niż podwójna droga hamowania, a większej bądź równej drodze hamowania obowiązującej na danym odcinku linii to, w zależności od miejscowych warunków techniczno – ruchowych, należy przed semaforami wjazdowymi ustawić tarcze ostrzegawcze lub uzależnić wskazania semaforów wyjazdowych od wskazań semaforów wjazdowych na posterunkach ruchu przyległych do tego szlaku,
3) dla szlaku o długości mniejszej niż obowiązująca na danym odcinku linii droga hamowania należy zastosować kolejność nastawiania semaforów tj. przebieg wyjazdowy z jednego z posterunków ruchu można nastawić tylko wtedy, gdy na drugim z posterunków ruchu przyległych do szlaku wyświetlony zostanie sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym. Dodatkowo na sygnalizatorach poprzedzających skrócony odstęp należy odpowiednio umieścić wskaźniki W19 i W20.

5. Na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A., dla potrzeb usytuowania sygnalizatorów, przyjmuje się następujące drogi hamowania wynikające z maksymalnej możliwej do uzyskania prędkości na danym odcinku linii, nie mniejsze niż:
1) 1300 m - dla prędkości 141-160 km/h;
2) 1000 m - dla prędkości 101-140 km/h;
3) 700m - dla prędkości 61-100 km/h;
4) 500m - dla prędkości do 60 km/h.

Dopuszczalne drogi hamowania dla prędkości V>160 km/h obliczane są przez pokładowe urządzenia kontrolujące prędkość jazdy pociągu i hamowanie zgodnie wytycznymi dla systemu ERTMS/ETCS.

6. W przypadku, gdy nie można ustawić semaforów o których mowa w ust. 1 z zachowaniem wymaganej drogi hamowania (Lh), wówczas na semaforze osłaniającym skrócony odstęp (L2), należy sygnalizować zmniejszenia prędkości, gdy semafor na końcu skróconego odstępu wskazuje sygnał „Stój” a mianowicie:
1) dla 1000 m =< L2 < 1300 m – sygnał S9 ze wskaźnikiem świetlnym W21 z liczbą „14” (jazda z prędkością nieprzekraczającą 140 km/h)
2) dla 700 m =< L2 < 1000 m – sygnał S9 (jazda z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h);
3) dla 500 m =< L2 < 700 m – sygnał S13a (jazda z prędkością nieprzekraczającą 60km/h);
4) L2 < 500 m – sygnał S13 (jazda z prędkością nieprzekraczającą 40km/h).
Dodatkowo na sygnalizatorach poprzedzających skrócony odstęp należy odpowiednio umieścić wskaźniki W19 i W20.
Dopuszcza się wyświetlenie wskaźników W19 i W20 w przypadkach gdy semafor na końcu skróconego odstępu wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z ograniczoną prędkością


Rysunek 7


Kliknij aby powiększyć    Wskaźnik W19
Oznacza, że odległość między dwoma następnymi semaforami lub między następną tarczą ostrzegawczą a semaforem jest mniejsza od obowiązującej na danej linii długości drogi hamowania.


Kliknij aby powiększyć    Wskaźnik W20
Oznacza, że odległośc między tarczą ostrzegawczą lub semaforem, na których jest umieszczony wskaźnik, a następnym semaforem jest mniejsza od obowiązującej na danej linii długości drogi hamowania.


7. Wszystkie wskaźniki wyświetlane serii „W” mogą być wykonane i stosowane w formie tablic odblaskowych tylko wtedy, gdy każdy sygnał zezwalający nadawany przez semafor dotyczy wskazania wskaźnika

8. Jeżeli odległość pomiędzy sygnalizatorami obsługiwanymi jest mniejsza od drogi hamowania i nie zastosowano rozwiązania podanego w ust. 6 to należy zastosować kolejność nastawiania sygnałów zezwalających na semaforach – sygnał zezwalający na semaforze bliższym może ukazać się po wyświetleniu sygnału zezwalającego na semaforze dalszym (patrząc w kierunku jazdy).
Dodatkowo na sygnalizatorach poprzedzających skrócony odstęp należy odpowiednio umieścić wskaźniki W19 i W20wykonane z materiałów odblaskowych.

9. W przypadku, gdy tarcza ostrzegawcza świetlna ustawiona jest za semaforem kształtowym, patrząc w kierunku jazdy pociągu, to odległość między nimi nie może być mniejsza niż podwójna, wymagana na danym odcinku linii widoczność tarcz ostrzegawczych. Jeżeli odległość ta jest mniejsza, to tarczę ostrzegawczą należy umieścić obok semafora kształtowego i wyświetlać tylko wtedy, gdy semafor ten wskazuje sygnał zezwalający.

10. Sygnalizatory pociągowe, z wyjątkiem semafora grupowego,sygnalizatorów powtarzających oraz semaforów drogowskazowych służących do podziału krawędzi peronowej na dwie części, należy tak rozmieszczać, aby następowały po sobie nie częściej niż 250 m, w danym kierunku jazdy.

11. Odległość między sygnalizatorami manewrowymi dla tego samego kierunku jazdy wynika z układu torowego oraz potrzeb pracy manewrowej
5) Rozmieszczenie sygnalizatorów względem punktów oddziaływania i miejsc niebezpiecznych
1. Przy sytuowaniu semaforów i tarcz manewrowych należy uwzględnić miejsca lokalizacji urządzeń oddziaływania pojazd – tor powodujących zmianę sygnału zezwalającego na sygnał zabraniający.

2. Odległość semafora od miejsca oddziaływania, powodującego zmianę sygnału zezwalającego na "Stój", powinna wynosić co najmniej 15 m. Na liniach drugorzędnych i znaczenia miejscowego może ona wynosić min. 5 m, pod warunkiem, że zmiana sygnału zezwalającego na zabraniający będzie następowała dopiero po minięciu semafora przez kabinę lokomotywy.
Na posterunku ruchu wyposażonym w urządzenia do kontroli niezajętości torów ww. odległość dla semaforów wjazdowych nie może być większa niż 30 m.

3. Tarcze manewrowe należy ustawiać możliwie najbliżej punktu oddziaływania, np. złącza izolowanego, z tolerancją od -1 m do +30 m.
Jeżeli tarcza manewrowa stanowi ochronę boczną dla przebiegów pociągowych wówczas należy ją ustawiać w odległości min. 15 m od miejsca niebezpiecznego.

4. Semafory wjazdowe, odstępowe obsługiwane należy ustawiać przed miejscem niebezpiecznym w odległości min. 100 m.
Semafory wyjazdowe, drogowskazowe powinno się ustawiać w odległości wymaganej drogi ochronnej przed pierwszym lub kolejnym miejscem niebezpiecznym.

5. Miejsce niebezpieczne stanowi:
1) koniec drogi ochronnej dla innego przebiegu,
2) miejsce usytuowania urządzeń oddziaływania służących do zwolnienia odstępu blokowego,
3) miejsce stałego zatrzymywania się końca pociągu (np. koniec krawędzi peronowe),
4) początek rozjazdu lub jego ukres,
5) granicę przetaczania oznaczoną wskaźnikiem W5,
6) początek strefy kontroli niezajętości rozjazdu, jeżeli jego odległość od ukresu lub początku rozjazdu jest większa niż 5 m,
7) koniec żeberka ochronnego lub wykolejnica,
8) ukres skrzyżowania torów.
Skrzyżowanie drogi z torem w poziomie szyn zaleca się traktować również jako miejsce niebezpieczne.

6) Widoczność sygnałów na sygnalizatorach
1. Sygnalizatory przytorowe należy ustawiać tak, aby ukazujące się na nich sygnały były wyraźnie widoczne co najmniej z odległości określonych poniżej.

2. Widoczność sygnałów /W/wmetrach przy największej dozwolonej prędkości zbliżania się pojazdu kolejowego do sygnalizatora /V/ w km/h (nie większej niż 160 km/h) powinna wynosić:
1) dla semaforów wjazdowych:
a) na liniach magistralnych i pierwszorzędnych – co najmniej 400 m przy prędkościach do 120 km/h i co najmniej (10xV)/3 /m/ przy prędkościach większych od 120 km/h,
b) na liniach drugorzędnych – co najmniej 300 m,
c) na liniach znaczenia miejscowego – co najmniej 100 m.
2) dla semaforów wyjazdowych (wyjazdowych grupowych) i drogowskazowych przy to-rach głównych zasadniczych i głównych dodatkowych, po których odbywają się przebiegi bez zatrzymania oraz semaforów odstępowych obsługiwanych i samoczynnych (10xV)/4 /m/, jednak nie mniej niż 200 m,
3) dla semaforów wyjazdowych przy torach, po których nie odbywają się przebiegi bez zatrzymania oraz dla wszystkich semaforów na liniach znaczenia miejscowego – nie mniej niż 50m,
4) dla tarcz ostrzegawczych i tarcz ostrzegawczych przejazdowych (10xV)/4 /m/, jednak nie mniej niż 200 m,
5) dla pasów świetlnych, wskaźników wyświetlanych zainstalowanych na semaforach (10xV)/5 /m/ , jednak nie mniej niż 200 m,
6) dla tarczy manewrowej - nie mniej niż 50 m,
7) wskazania na tarczy rozrządowej powinny być widoczne wzdłuż całej drogi spychania składu, poprzez zastosowanie odpowiedniej ilości tarcz rozrządowych.

3. W przypadku, gdy ze względu na przeszkody terenowe (wykopy, łuk toru, budynek lub inne przeszkody) nie można uzyskać wymaganej widoczności obrazu sygnału nadawanego przez sygnalizator należy zastosować jedno z następujących rozwiązań:
1) ustawić sygnalizatory powtarzające dla semaforów obsługiwanych, z wyjątkiem semaforów wjazdowych na szlakach z urządzeniami SBL. Liczba sygnalizatorów powtarzających odnoszących się do jednego semafora nie może być większa niż trzy, a ich rozmieszczenie powinno zapewniać wymaganą widoczność
2) na szlakach z SBL blokadą liniową trzystawną lub czterostawną, przed semaforami, których obrazy sygnałowe mogą nie być widoczne w sposób ciągły z wymaganej odległości ustawić wskaźniki W11a. Przed semaforem wjazdowym wskaźniki W11a mogą być zastosowane wyjątkowo, za zgodą PKP PLK S.A..


Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   Wskaźnik W11a
Oznacza, że za wskaźnikiem znajduje się tarcza ostrzegawcza semafora wjazdowego lub odstępowego albo semafor, którego obrazy sygnałowe mogą nie być widoczne w sposób ciągły z wymaganej odległości


3) w sytuacji gdy nie można zastosować rozwiązań przywołanych w pkt. 1 i 2 należy wyliczyć prędkość w miejscu rzeczywistej widoczności ze wzorów określonych w ust. 2 przyjmując w miejsce wymaganej widoczności odległość, z której widoczny jest sygnał na sygnalizatorze i w razie potrzeby wprowadzić punktowe ograniczenie prędkości jazdy dostosowane do warunków widoczności obrazów sygnałowych sygnalizatora. Wprowadzenie punktowego ograniczenia prędkości wymaga uzyskania zgody PKP PLK S.A.