transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym > Półsamoczynna Blokada Liniowa

1) Informacje o działaniu PBL
Głowna różnica pomiędzy samoczynną, a półsamoczynną blokadą liniową jest to, że w tej pierwszej sygnały na semaforach odstępowych wyświetlają się automatycznie na skutek oddziaływania przejeżdżającego taboru na układy kontroli zajętości odstępów torowych. W blokadzie półsamoczynnej natomiast sygnały na semaforach podawane są przez pracowników obsługujących posterunki ruchu następcze / odstępowe. Osoba taka dodatkowo obsługuje urządzenia blokowe, czyli urządzenia sterowania blokadą oraz stwierdza wjazd lub przejazd pociągu na posterunek w całości przez obserwowanie między innymi sygnałów końca pociągu (czy skład nie został rozerwany i na danym odstępie nie pozostała jego część) i zderzaków (czy któryś nie odpadł).
2) Przepisy dotyczące PBL
1. Półsamoczynna blokada liniowa przeznaczona jest do zabezpieczenia ruchu pociągów na szlaku i w uzasadnionych przypadkach w obrębie stacji.

2. Półsamoczynna blokada liniowa może być:
1) jednokierunkowa - przeznaczona do prowadzenia ruchu po torze w jednym kierunku;
2) dwukierunkowa - przeznaczona do prowadzenia ruchu po torze w obu kierunkach.

3. Szlak pomiędzy posterunkami zapowiadawczymi stanowi jeden lub więcej odstępów blokowych. Odstępem może być także część szlaku pomiędzy:
1) posterunkiem zapowiadawczym i posterunkiem odstępowym (bocznicowym);
2) dwoma kolejnymi posterunkami odstępowymi (bocznicowymi);
3) posterunkiem odstępowym i bocznicowym.
Posterunek osłonny włączony do blokady liniowej należy traktować, przy określaniu odstępu, jako posterunek odstępowy.

4. Półsamoczynna blokada liniowa powinna spełniać następujące warunki:
1) sygnał zezwalający na semaforze (semaforach) ustawionym na początku odstępu blokowego może być podany dopiero po zwolnieniu tego odstępu przez pociąg i osłonięciu pociągu sygnałem zabraniającym jazdy na semaforze ustawionym na końcu odstępu;
2) sygnał zezwalający na semaforze (semaforach) ustawionym na początku odstępu blokowego może być podany tylko jeden raz do czasu zwolnienia odstępu przez pociąg i potwierdzeniu (za pomocą urządzeń blokady) jego przybycia przez personel posterunku ruchu znajdującego się na końcu odstępu;
3) nastawienie sygnału "STÓJ" na semaforze świetlnym stojącym na początku odstępu blokowego powinno następować samoczynnie, po najechaniu pierwszą osią pociągu na urządzenia oddziaływania. W sygnalizacji kształtowej samoczynne nastawienie sygnału "STÓJ" powinno następować po zjechaniu ostatniej osi pociągu z urządzenia oddziaływania, przy czym dotyczy to tylko semaforów ustawionych przy torach, po których odbywają się przebiegi bez zatrzymania;
4) zadziałanie urządzeń umożliwiających zwolnienie odstępu blokowego powinno następować samoczynnie po zjechaniu ostatniej osi pociągu z urządzenia oddziaływania przeznaczonego do tego celu.

5. Półsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa w stanie zasadniczym może być włączona dla jednego z kierunków ruchu lub pozostawać w stanie neutralnym. w którym żaden z kierunków ruchu nie jest włączony. Włączenie blokady dla jednego kierunku powinno uniemożliwiać podanie sygnału zezwalającego na semaforach wyjazdowych dla kierunku przeciwnego.

6. Zmiana lub włączenie kierunku w półsamoczynnej blokadzie liniowej, a także jej przejście do stanu neutralnego powinno być możliwe, jeżeli na żadnym semaforze stojącym na początku odstępu (odstępów) nie jest i nie był podany sygnał zezwalający na jazdę na ten odstęp po zwolnieniu go przez ostatni pociąg i stwierdzeniu przez personel obydwu posterunków ruchu, że szlak jest niezajęty.

7. Zmiana kierunku blokady liniowej półsamoczynnej dwukierunkowej na nastawni wykonawczej powinna być możliwa po uzyskaniu polecenia od dyżurnego ruchu przekazanego za pomocą urządzeń. Dopuszcza się możliwość zmiany kierunku blokady na nastawni wykonawczej bezpośrednio przez dyżurnego ruchu.

8. Stan urządzeń blokady powinien być sygnalizowany personelowi obsługi urządzeń, przy czym na nastawni dysponującej powinny być powtarzacze informujące o stanie blokady z nastawni wykonawczej.

9. Dla zapewnienia współpracy urządzeń blokady pomiędzy posterunkami ruchu może być stosowana oddzielna linia kablowa lub wydzielone łącze telekomunikacyjne. W przypadku zastosowania wydzielonego łącza w kablu teletechnicznym należy łącze to doprowadzić do nastawni w taki sposób, aby dostęp do niego był możliwy tylko dla upoważnionego personelu utrzymania urządzeń srk i łączności.

10. Półsamoczynną blokadę liniową należy wyposażać dodatkowo w urządzenia umożliwiające jej działanie, w przypadku wystąpienia przeszkód w pracy urządzeń stacyjnych. Użycie tych urządzeń powinno być rejestrowane.

11. W uzasadnionych przypadkach, na szlakach nie wymagających dzielenia na odstępy blokowe, można stosować półsamoczynną dwukierunkową blokadę liniową z urządzeniami do układowej kontroli niezajętości torów.
Przy takiej blokadzie podanie sygnału zezwalającego na semaforze (semaforach) ustawionym na początku odstępu jest zależne od ustalenia kierunku ruchu oraz od stanu niezajętości odstępu.
Dla takiej blokady nie obowiązują warunki podane w ust. 4 punkt 2.