transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności > Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym dzieli się na urządzenia mechaniczne i urządzenia elektryczne oraz urządzenia dodatkowe związane z sygnalizacją kabinową i sygnalizacją przejazdową.

1) Urządzenia mechaniczne:

  Urządzenia mechaniczne kluczowe ręczne

  Urządzenia mechaniczne scentralizowane
2) urządzenia elektryczne:

  Urządzenia elektryczne przekaźnikowe


  Urządzenia elektryczne komputerowe
Pod względem obszaru działania rozróżnia się urządzenia sterowania ruchem kolejowym: stacyjne i liniowe.

1) urządzenia stacyjne odpowiadają za realizowanie przebiegów pociągowych i manewrowych (przestawianie zwrotnic i ustawianie sygnałów na sygnalizatorach wraz z uwzględnianiem wymaganych zależności (uzależnienień) w rejonie stacji (posterunku ruchu) oraz na górkach rozrządowych.
Nastawianie przebiegów, czyli przygotowanie drogi przebiegu z realizacją wszystkich wymaganych uzależnień wraz z podaniem sygnału zezwalającego na jazdę taboru, realizowane jest przez posterunki nastawcze zwane nastawniami.
Posterunki nastawcze (nastawnie) wchodzą wraz z posterunkami dyspozytorskimi w skład stacyjnych posterunków technicznych.

2) urządzenia liniowe odpowiadają za realizowanie przebiegów pomiędzy posterunkami ruchu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo przejazdu pociągów na szlaku. Urządzenia liniowe połączone są z urządzeniami stacyjnymi.
Na urządzenia liniowe składają się: blokady liniowe (półsamoczynna i samoczynna), urządzenia służące do przekazywania informacji pomiędzy torem, a pojazdem trakcyjnym, urządzenia do zdalnego sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia na przejazdach kolejowych (skrzyżowania dróg kołowych z trasami kolejowymi).

Samoczynna Blokada Liniowa

Półsamoczynna Blokada Liniowa

Kontrola niezajętości torów i rozjazdów
 
Urządzenia zdalnego sterowania ruchem

Torowe urządzenia kontroli prowadzenia pociągów

Przejazdy i przejścia kolejowe (kat.: A, B, C, D, E i F)


Informacje na temat prowadzenia ruchu pociągów i manewrów z użyciem urządzeń SRK można znaleźć tutaj.