transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Dokładny opis budowy sieci trakcyjnej 0,6 kV DC > Ogólne informacje

1) Wstęp:
Niniejszy opis został opracowany na podstawie sieci trakcyjnej eksploatowanej w Krakowie, w Katowicach, w Gdańsku, w Warszawie oraz we Wrocławiu.

Krakowska sieć trakcyjna i torowiska podlegają pod Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Za utrzymanie sieci odpowiada: Grupa ZUE S.A. działające na zlecenie ZDMK.

Górnośląska sieć trakcyjna i torowiska podlegają pod Tramwaje Śląskie S.A. Firma ta odpowiada za utrzymanie infrastruktury.

Warszawska sieć trakcyjna i torowiska podlegają pod Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o. - Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów, który odpowiada za utrzymanie infrastruktury.

Kliknij aby powiększyć     Tablica przed ZETiT TW Sp. z o.o.

Wrocławska sieć trakcyjna podlega pod Zakład Sieci i Zasilania Spółka z o.o., który odpowiada za utrzymanie infrastruktury.

Kliknij aby powiększyć     Naklejka ZSiZ na szafie punktu powrotnego

Gdańska sieć trakcyjna wraz z torowiskami i taborem tramwajowym podlega pod Gdańskie Autobusy i Tramwaje Spółka z o.o.

Kliknij aby powiększyć     Samochód sieciowy GAiT Gdańsk
Sieć trakcyjna tramwajowa jest bardzo zróżnicowana z powodu dużej różnorodności infrastruktury miejskiej. Opis sieci trakcyjnej umieszczony w tym dziale skupia się na najważniejszych jej elemetach budowy, działania i pomija niektóre mniej istotne lub rzadko stosowane rozwiązania techniczne.

Tramwaje zasilane są prądem elektrycznym dostarczanym do nich za pośrednictwem sieci trakcyjnej, która składa się z sieci jezdnej (napowietrznej) i sieci powrotnej (torów). Podział ten jest konieczny ze względów fizycznych, gdyż aby istniał przepływ prądu koniczne jest istnienie obwodu czyli dwóch biegunów elektrycznych - dodatniego i ujemnego - połączonych odbiornikem energii, którym jest tramwaj. Typowa sieć trakcyjna ma doprowadzony biegun dodatni (+) do sieci jezdnej, a biegun ujemny (-) do szyn.
Prąd w ten sposób płynie z podstacji takcyjnej biegunem dodatnim do sieci jezdnej. Z tamtąd dostaje się do urządzeń elektrycznych tramwaju, a z nich wraca szynami do bieguna ujemnego podstacji trakcyjnej.

Wyjątkiem w biegunowości sieci trakcyjnej jest miasto Łódź, gdzie sieć jezdna ma biegun ujemny, a tory mają biegun dodatni.
(Opis zasilania w dalszej części opisu sieci trakcyjnej).
2) Sieć jezdna (napowietrzna)
To część sieci trakcyjnej, która zawieszana jest nad torem. Głównym jej elementem jest przewód jezdny, po którym ślizga się odbierak prądu pobierając energię elektryczną.
Przewód jezdny może występować sam i taką sieć jezdna nazywamy siecią płaską lub może być podwieszany do liny nośnej za pomocą specjalnych linek zawnych wieszakami. Ten rodzaj sieci nazywamy siecią łańcuchową.

Kliknij aby powiększyć     Sieć płaska

Kliknij aby powiększyć     Sieć łańcuchowa


Sieci jezdne mocuje się nad torem za pośrednictwem konstrukcji wsporczych.
Opis konstrukcji wsporczych i sposobów mocowania oraz naprężania (kompensacji) sieci jezdnej przedstawiony jest w dalszej części opisu sieci trakcyjnej.

a) Przewód jezdny - to pręty miedziane o przekroju okrągłym z dwoma podłużnymi rowkami w górnej jego części.
Rowki służą do mocowania do przewodu jezdnego różnego rodzaju uchwytów, wieszaków, jak również oznaczeń.
W sieci tramwajowej stosuje się przewody jezdne typu DJP 100 przekroju 100 mm2

Kliknij aby powiększyć    Przekrój przewodu jezdnego

Kliknij aby powiększyć    Przewody jezdne z widocznymi rowkami


  Przewód trakcyjny zaciśnięty w uchwycie mocującym


Przewody jezdne produkowane są w długościach nie przekraczających 1500 m, stąd między innymi wynika stosowanie odcinków naprężania (opis w dalszej części) nie przekraczających tej właśnie długości. Dostarczane są od producenta na szpulach. Monterzy instalujący sieć jezdną odpowiednio rozwijają przewód jezdny ze szpuli montując go do podwieszeń.
Jeżeli wystąpi koniecznosć połączenia przewodów jezdnych ze sobą stosuje się w takiej sytuacji złączki śrubowe przewodów.
W złączce śrubowej przewody jezdne są mocowane poprzez ich dociśnięcie śrubami do korpusu złączki.

Kliknij aby powiększyć   Złączka śrubowa (opis na powiększeniu)


Nominalna wysokość zawieszania przewodu jezdnego ponad główką szyny waha się między 5,25 - 5,50 metra. W szczególnych przypadkach może on być zawieszany na niższej wysokości (np. pod niskimi wiaduktami).
Najniższa dopuszczalna przepisami wysokość to 4,2 metra. Maksymalna wysokość natomiast nie powinna przekraczać 6 metrów, gdyż spowoduje to nieprawidłową współpracę odbieraka prądu z siecią jezdną.
Jak już było wspomniane do sieci jezdnej dochodzą przewody zasilające o biegunowości dodatniej. Dla polepszenia przepływu prądu i wyrównywania napięcia w sieci jezdnej stosuje się odpowiednie połączenia elektryczne. (Opis takich połaczeń znajduje się w dalszej części opisu sieci trakcyjnej)
b) Wieszak - jest to linka typu Cu o przekroju 10 mm2 przymocowana górnym końcem do liny nośnej, a dolnym do przewodu jezdnego za pomocą specjalnych uchwytów wieszakowych.

Kliknij aby powiększyć   Wieszak pojedynczy (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć   Wieszak podwójny (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć   Uchwyt wieszakowy liny nośnej

Kliknij aby powiększyć   Uchwyt wieszakowy przewodu jezdnego
c) Lina nośna - to splot linek z rdzeniem gównym w środku.

  Przekrój poprzeczny liny nośnej


Liny nośne są dostarczane od producenta na szpulach tak samo jak i przewody jezdne. Poniższa fotografia przedstawia przeciąganie liny nośnej po wysięgniach słupów trakcyjnych podczas zawieszania sieci jezdnej. Na powiększeniu zdjęcia znajduje się również opis działania pojazdów sieciowych:

Kliknij aby powiększyć  
Instalacja liny nośnej (opis na powiększeniu)
Samochód sieciowy Zakładu Usług Energetycznych
i Komunikacyjnych - Grupa ZUE S.A. - Kraków


Kliknij aby powiększyć  
Samochód sieciowy Zakładu Energetyki Trakcyjnej
i Torów - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.Połączenie dwóch końców lin nośnych ze sobą jest realizowane poprzez uchwyty zaciskowe typu "U". Obydwa końce lin nośnych w takiej sytuacji nakłada się na siebie i ściska uchytami śrubowymi.

Kliknij aby powiększyć   Połączenie lin nośnych (opis na powiększeniu)d) Wysokość konstrukcyjna sieci jezdnej to odległość między przewodem jezdnym, a liną nośną w miejscu ich podwieszenia.


Wysokość konstrukcyjna sieci jezdneje) Elektryczne połączenia w sieci jezdnej
Dla poprawienia przewodności elektrycznej sieci jezdnej i utrzymania na niej mniej więcej jednakowego napięcia i poboru pradu oraz przekazywania napięcia stosuje się specjalne połączenia między przewodami jezdnymi / linami nośnymi.

Rozróżnia się następujące połączenia:
  - elektryczne połączenie sieci jezdnych sąsiednich torowisk,
  - krótkie elektryczne połączenie między przewodem i liną nośną,
  - krótkie elektryczne połączenie tylko między przewodami jezdnymi,
  - krótkie elektryczne połączenie tylko między linami nośnymi.


Kliknij aby powiększyć    Elektryczne połączenie sieci jezdnych sąsiednich torowisk

Kliknij aby powiększyć    Elektryczne połączenie między przewodem i liną nośną

Kliknij aby powiększyć    Elektryczne połączenia między przewodem i liną nośną

Kliknij aby powiększyć  Krótkie połączenie międzyprzewodowe (mostek)


Krótkie połączenie międzyprzewodowe zwane mostkiem stosuje się na przykład nad rozjazdami czy też na przęsłach naprężania. W sieci łańcuchowej na przęsłach naprężania mostek obejmuje połączenie lin nośnych i przewodów jezdnych.

Elektryczne połączenia muszą być wykonane z przewodów o mniejszej rezystancji (większy przekrój) niż sieć jezdna, by łatwo przewodziły prąd elektryczny, a nie były dla niego dodatkowym oporem. Zastosowanie połączeń w sieci łańcuchowej chroni wieszaki przed przepalaniem w wyniku ich nagrzewania powodowanym oporem przewodzenia prądu - wieszaki (10 mm2) mają mniejszy przekrój niż lina nośna (95mm2) i przewód jezdny (100cm2).


f) sieć jezdna sztywna
Poniżej zdjęcia z zastosowanej tzw. sieci jezdnej sztywnej w postaci profilu (szyny) zawieszonego nad torami.

Kliknij aby powiększyć  Sieć jezdna sztywna w miejscu przejścia w klasyczny przewód trakcyjny

Kliknij aby powiększyć  Sieć jezdna sztywna w hali peronowej - Łódź - Piotrkowska Centrum

3) Sieć powrotna
To elementy nawierzchni torowej czyli szyny, rozjazdy oraz połączenia elektryczne tych elementów służące doprowadzeniu prądu zwanego prądem powrotnym z obwodu elektrycznego tramwaju do podstacji trakcyjnej. (Opis w dziale zasilania sieci trakcyjnej)

Dla polepszenia przepływu prądu powrotnego przez szyny do podstacji (wyrównania obciążenia prądowego oraz zmniejszenia do minimum oporu) w pewnych odstępach (co około 100 - 200m) sąsiadujące szyny torów łączy się ze sobą elektrycznymi połączeniami międzytorowymi, natomiast szyny, każdego toru łączy się między sobą elektrycznymi połączeniami międzytokowymi.
Do powyżej opisanych połączeń elektrycznych wykorzystuje się obecnie kable w izolacji zakończone specjalnymi koncówkami z otworami umożliwiającymi ich przymnocowanie śrubami do szyjek szyn.


Schemat połączeń elektrycznych kablowych


Kliknij aby powiększyć    Połączenia elektryczne kablowe (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Przyłącze kabla do szyny (opis na powiększeniu)


W dawniej powstałych trasach tramwajowych połączenia elektryczne szyn były realizowane poprzez metalowe płaskowniki spawane do szyjek szyn. W takim rozwiązaniu zawsze istniało niebzpieczeństwo odkruszenia się spawu, co powodowało obniżenie przewodności sieci powrotnej.


Schemat połączeń elektrycznych płaskownikowych


Kliknij aby powiększyć    Połączenia elektryczne płaskownikowe (opis na powiększeniu)