transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Przykładowe bezpodsypkowe technologie budowy nawierzchni torowej > Nawierzchnie w technologii trawiastej (zielonej)

Ze względów ekologicznych oraz estetycznych, często stosuje się obecnie technologię nawierzchni torowej "zielonej" z zastosowaniem trawy - nawierzchni trawiastej. Istnieją różne sposoby zabudowy takiej nawierzchni. Przykładowo na podtorzu mogą być wykonane podbudowy betonowe, na których ułożona jest rama toru w postaci szyn przymocowanych do podkładów strunobetonowych. Rama toru jest więc analogiczna jak w technologii podsypkowej, tylko podkłady oparte są na fundamentach w formie dwóch wzdłużnych ław żelbetowych dla jednego toru. Dodatkowo pomiędzy betonowymi fundamentami, a podkładami stosuje się podlewy z żywicy poliuretanowej celu tłumienia wibracji.

Pierwszym etapem jest przygotowanie podtorza. Na poniższych fotografiach widać etapy budowy.

 
Przygotowywanie podtorza


Podtorze wyścielone geowłókniną i przysypane kruszywem


Podtorze gotowe do ułożenia nawierzchni

 
Przygotowane zbrojenia do wykonania ław żelbetowych

 
Układanie zbrojenia ław żelbetowych

 
Szalunek do wylania betonu ław żelbetowych

 
Szalunek zalany betonem


Ławy żelbetowe


Ławy żelbetowe pokryte masą izolacyjną

Przestrzenie wokół ław wypełnia się kruszywem.

   
Gotowe ławy żelbetowe oraz ich widok w przekroju

Na tak przygotowanych ławach układa się ramę toru - szyny montowane do podkładów. Ławy żelbetowe pokrywa się w miejscach, gdzie będą położone podkłady, specjalną masa izolacyjną Sikadur 53. Jest to dwuskładnikowa żywica epoksydowa. Tą masą pokrywa się również płaszczyzny stopowe podkładów.


Ława pokryta masą izolacyjną w miejscach układania podkładów

Analogiczną masą izolacyjną pokrywa się szyny (stopy i szyjki). Nie pokrywa sie masą końcówek szyn ze względu na spawanie odcinków toków szynowych. Masa zabezpiecza szyny przed korozją przy bezpośrednim styku z gruntem wypełniającym (podłoże zieleni).  Następnie szyny montuje się do podkładów strunobetonowych z wykorzystaniem przytwierdzeń sprężystych typu SB-3.

 
Szyny pokryte masą izolacyjną


Podkłady ułożone na ławach żelbetowych

Następnie szyny spawa się i układa na podkładach. Zobacz opis spawania szyn - tutaj.

 
Szyny zespawane (1) i przygotowane do ułożenia na podkładach (1 i 2); pomiędzy kotwami podkładów widoczne przekładki podszynowe


Szyna zamontowana łapkami sprężystymi SB-3

Zobacz opis przytwierdzeń szyn - tutaj.

W kolejnym etapie ramę toru unosi się, w celu wykonania podlewów z masy zalewowej pomiędzy stopkami szyn, a podkładami. Masa ta pełni rolę wibroizolacyjną oraz stabilizuje podkłady względem ław żelbetowych. Przed wykonaniem podlewów wykonuje się szalunek ze styropianu uszczelnionego pianką poliuretanową.


Szalunki styropianowe dla podlewów


Gotowy podlew

Następnym krokiem jest zmontowanie (przyklejenie) do szyjek szyn (komór szynowych) gumowych profili izolacyjnych.


Profile gumowe do komór szynowych przed montażem

 
Profile gumowe zamontowane w komorach szyjek szyn oraz widoczna izolacja antykorozyjna


Nawierzchnia zasypana ziemią


Porost zieleni (tu: trawy)

 
Gotowa nawierzchnia trawiasta wykonana w powyższej technologii

Innym rozwiązaniem jest zabudowa na podtorzu podbudowy betonowej (żelbetowej), do której szyny są montowane przez mocowanie sprężysto śrubowe z zastosowaniem podlewów z elastycznej masy zalewowej pod płytami żebrowymi mocowań z uchwytami Skl-12. Przestrzenie szyjkowe szyn wykłada się elementami izolacyjnymi. Następnie przestrzenie międzyszynowe i międzytorowe wykłada się specjalnymi matami i wypełnia ziemią. Ostatnim krokiem jest posadzenie trawy lub innej niskiej roślinności.

Opis będzie rozbudowany.


Płyta żebrowa z mocowaniem Skl-12 uniesiona ponad podbudowę betonową w celu wykonania podlewu z elastycznej masy zalewowej

 
Szyny zamontowany do podbudowy betonowej

Kolejnym krokiem jest zaizolowanie wierzchniej warstwy betonu oraz mocowań szyn specjalną masą żywiczną. Następnie w komorach szyn (do szyjki szyny) mocuje się specjalne gumowe profile izolacyjne. Dzięki tym profilom szyna nie będzie się stykać z ziemią, co wpłynie na redukcję upływu prądów błądzących do gruntu oraz oddali przyszłą zieleń od bezpośredniego kontaktu z główką szyny.

 
Podbudowa pokryta masą izolacyjną oraz gumowy profil izolacyjny przymocowany do szyjki szyny

Następnie przestrzenie międzyszynowe i międzytokowe wyściela się materiałem izolacyjnym, który zasypuje się ziemią, stanowiącą podłoże dla zieleni.

 
Materiał izolacyjny przysypany ziemią

Nadmiar materiału izolacyjnego docina się tak, by jego krawędzie nie wystawały ponad profile gumowe szyn.


 
Wyrównana ziemia gotowa do zasadzenia trawy


Wschodząca trawa

 
Gotowa nawierzchnia trawiasta

Trawa może być wysiewana lub stosowane są również rozwiązania z układaniem mat trawiastych dostarczonych w rolkach i rozwijanych na przygotowany grunt. Oprócz typowej trawy, w nawierzchniach zielonych może być też stosowana inna roślinność jak np. rozchodniki, które wymagają znacznie mniej nakładów utrzymaniowych - choćby brak konieczności koszenia. 


Zieleń w nawierzchni torowej